Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Motie PvdA, afdeling Oud-West

11 jun 08

Motie betreffende de rol van het PB inzake affaire Z-O (zonder toelichting) Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13-14 juni 2008 te Breda; Overwegende:

• I: dat de afhandeling van de affaire Z-O onbevredigde en ambivalente gevoelens achterlaat bij vele partijgenoten;
• II: dat het partijbestuur tekort is geschoten door de ongeconditioneerde overname van die bespiegelingen van de Commissie, welke de taak van een commissie van goede diensten te buiten gingen en welke bovendien persoonsgericht waren op derden binnen de Partij, wier functioneren niet ter discussie staat; en dat het partijbestuur door hieraan voorbij te zien geen blijk heeft gegeven van de kritische houding die van haar mag worden verwacht in kwesties als onderhavige;
• III: dat het partijbestuur tekort is geschoten door de conclusies en overwegingen van de Commissie als vervat in het rapport-Dolman, de omissies incluis, zonder nadere overwegingen c.q. aanvulling/toelichting tot de hare te maken en aldus in de publiciteit te laten komen;

Spreekt uit:
• dat integriteit de hoogste waarde is die binnen de partij dient te worden nagestreefd;
• dat integriteit slechts kan bestaan bij de gratie van transparantie, zowel extern als partij-intern, ook en met name inzake de afhandeling van integriteitskwesties;
• dat de zorgvuldige weging van betrokken belangen met zich brengt dat in integriteitskwesties evenzeer de goede naam van betrokkenen, als de goede naam van de partij als geheel bescherming verdienen;
• dat in verband hiermee nooit meer mag voorkomen dat een integriteitskwestie wordt afgedaan op een wijze als onderhavige en dat uit deze kwestie lering dient te worden getrokken voor toekomstige gevallen;
• dat het partijbebestuur hiertoe onder meer gedurende de behandeling van een partij-interne integriteitskwestie de hoogst mogelijke mate van transparantie dient te betrachten;
• dat het partijbestuur hiertoe na afhandeling van een partij-interne integriteitskwestie verantwoording dient af te leggen over het verloop hiervan en de eigen rol hierin; dat deze verantwoording tenminste partij-intern, in volledige openbaarheid voor leden en voorts tot in detail dient plaats te hebben.

Draagt het partijbestuur op:
• uiterlijk drie maanden voor het volgende congres in een notitie uiteen te zetten 1) hoe het partijbestuur zal handelen inzake toekomstige integriteitskwesties en 2) hoe het partijbestuur herhaling zal voorkomen van deze of dergelijke onbevredigende wijzen van het afdoen van intgriteitskwesties;

En gaat over tot de orde van de dag.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief