Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

De aanbevelingen van de Deltacommissie op een rijtje

3 sep 08

De waterveiligheid van Nederland kan verbeteren door de komende jaren aan de slag te gaan met de volgende twaalf aanbevelingen, vindt de Deltacommissie:

- De huidige veiligheidsniveaus van alle dijken moeten voor 2050 omhoog en ook regelmatig worden geactualiseerd.

- Bij nieuwbouwplannen op ongunstige locaties moet een kosten-batenanalyse de huidige en toekomstige kosten voor alle partijen duidelijk maken.

- Nieuwe activiteiten in buitendijkse gebieden mogen de afvoercapaciteit van rivierwater niet belemmeren.

- Voor de kust van Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en de Waddeneilanden wordt de kustveiligheid op peil gehouden met het opspuiten van zand en door zonodig stroomgeulen te verleggen. De zogeheten zandsuppletie moet zo gebeuren dat de kust de komende eeuw kan aangroeien.

- Het voortbestaan van Waddengebied is niet vanzelfsprekend. Zandsuppleties langs de Noordzeekust dragen bij aan het meegroeien van het Waddengebied met de stijging van de zeespiegel.

- De Oosterscheldekering voldoet aan de eisen; de levensduur ervan moet worden verlengd om rond 2075 de voorziene zeespiegelstijging van een meter op te kunnen vangen.

- De Westerschelde moet open blijven. De veiligheid in het gebied moet worden gewaarborgd door de deltadijken op peil te houden.

- Het Krammer-Volkerak Zoommeer moet met de Grevelingen en wellicht de Oosterschelde worden ingericht voor de tijdelijke berging van rivierwater van Maas en Rijn.

- De programma's 'Ruimte voor de rivier' en 'Maaswerken' moeten snel worden uitgevoerd.

- Er is nader onderzoek nodig naar een 'afsluitbare open' Rijnmond die veiligheid combineert met zoetwatervoorziening, stedelijke ontwikkeling en natuur. Er moet ruimte komen voor lokale, diepe droogmakerijen.

- Het peil van het IJsselmeer wordt geleidelijk maximaal 1,5 meter verhoogd, waardoor overtollig water lange tijd zonder pompen naar de Waddenzee kan. Het waterpeil in het Markermeer wordt niet verhoogd.

- De politiek-bestuurlijke organisatie moet worden versterkt via de Deltawet. De minister-president leidt een ministeriële stuurgroep en de minister van Financiën dient het Deltafonds (gevuld met onder meer een gedeelte van de aardgasbaten) te beheren.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief