Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie op bericht Raad voor de Journalistiek

19 sep 08

NOVA blijft bij haar besluit om de samenwerking met de Raad voor de Journalistiek op te schorten.

Een gesprek op 10 september van de hoofdredactie van NOVA met vertegenwoordigers van de Raad voor de Journalistiek heeft partijen niet nader tot elkaar gebracht. NOVA blijft van mening dat de uitspraken van de Raad in de zaken Generaal Prins/NOVA en NMO/NOVA onsamenhangend, slecht onderbouwd en intern tegenstrijdig zijn. NOVA vindt de uitspraken schadelijk voor de journalistieke praktijk, omdat daarmee het weigeren van wederhoor in feite wordt beloond.

Het gesprek vond op verzoek van de Raad plaats omdat NOVA naar aanleiding van twee recente uitspraken van de Raad (RvdJ 2008/10, Generaal Prins/NOVA en RvdJ 2008/23, NMO/NOVA) te kennen had gegeven haar medewerking aan procedures bij de Raad te zullen opschorten.

De Raad heeft in de zaak Generaal Prins/NOVA erkend dat een onderdeel van de uitspraak "ongelukkig is geformuleerd", aangezien de beoordeling is gebaseerd op stukken die dateren van ná de datum van de uitzending waarop de klacht betrekking had en waarover NOVA ten tijde van de uitzending dus ook niet had kunnen beschikken.

De Raad zegt dat NOVA in de uitzendingen over de NMO de indruk heeft gewekt dat de NMO zodanig is geradicaliseerd dat er geen ruimte meer is voor liberale programma's. NOVA wordt in dat verband eenzijdige berichtgeving verweten, terwijl NOVA aan de NMO keer op keer heeft gevraagd op haar bevindingen dat bepaalde programma's in de toekomst geen doorgang zouden vinden, te reageren. De NMO heeft echter consequent geweigerd in te gaan op NOVA's verzoek om een reactie.

De vraag is dan welke mogelijkheden de Raad voor NOVA zag om de volgens hem eenzijdige berichtgeving te nuanceren. Daarover zegt de Raad dat NOVA meer aandacht had moeten besteden aan de wijze waarop bij de NMO de programmering tot stand komt. De Raad wijst in de uitspraak onder meer op het belang van de NMO-programmaraad. Het onderwerp van programmering bij de NMO is tijdens de mondelinge behandeling bij de Raad echter niet uitdrukkelijk aan de orde geweest. Als dat het geval zou zijn geweest, had NOVA kunnen opmerken dat de NMO-programmaraad al sinds juni 2007 niet, en op zijn minst gebrekkig functioneert. Het in de uitzending van NOVA aan de orde stellen van de wijze van programmeren bij de NMO en de NMO-programmaraad had daarom geen enkele nuancering van het beeld dat in de NOVA uitzending naar voren komt, kunnen geven. Ook om die reden kan NOVA de uitspraak van de Raad niet volgen.

Doordat NMO verder niet is ingegaan op het verzoek van NOVA om een reactie, krijgt NOVA van de Raad in zijn uitspraak het verwijt van eenzijdige berichtgeving. In die zin wordt het weigeren van wederhoor door de Raad beloond.

De Raad voor de Journalistiek heeft in het gesprek aangekondigd binnenkort met voorstellen voor een nieuwe werkwijze te komen. NOVA wacht die voorstellen met belangstelling af, maar zal vooralsnog niet meer aan zittingen van de Raad meewerken.

Hoofdredactie NOVA

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief