Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie Jeugdzorg op ontvoering 8-jarige jongen

10 aug 10

De rol van Bureau Jeugdzorg is in dit soort zaken is beperkt en essentieel. De verdere uitleg gaat over het proces van de zorgmeldingen binnen ons Bureau. We treden niet in de privacy van de cliënt.


Met tussenpozen heeft Bureau Jeugdzorg vanaf februari 2009 zorgmeldingen gekregen. In deze zaak zijn alle zorgmeldingen door ons serieus genomen en bekeken op risico’s. Steeds is over onze bevindingen contact geweest met de organisatie die hulp verleent in het gezin en de regie voert. Steeds zijn de benodigde afspraken gemaakt tussen de hulpverlenende organisatie, Bureau Jeugdzorg, ouders en betrokkenen. Alles in het kader van het veilig opgroeien van het kind.

Duidelijk is dat in de media de indruk gewekt is dat er te weinig is gebeurd met de gemelde zorgen. Dat deze beleving ontstaat kunnen we ons voorstellen maar is in deze situatie zeker niet terecht. Het volgende algemene verhaal is totaal van toepassing op deze casus.

Bureau Jeugdzorg is altijd beschikbaar voor zorgmeldingen vanuit de omgeving of vanuit beroepskrachten. En iedere melding nemen wij serieus en wordt goed op de risico’s bekeken. Als er hulpverlening voor het kind en thuis geregeld is, dan sluiten wij de gemelde zorgen kort met ouders en de lopende hulpverlening. De regie op de hulpverlening ligt dan bij de organisatie die hulp verleent in het gezin. In de provincie Groningen gaan we uit van het kind waarbij we zoveel mogelijk werken vanuit 1 plan. Belangrijk is dat de signalen op tafel komen en meegenomen worden in de hulpverlening. In deze zaak is dat ook gebeurd.

Maatschappelijk hebben we in Nederland met elkaar afgesproken dat we zo lang mogelijk samen met ouders op vrijwillige basis de bestaande problemen oplossen. Als de ontwikkeling van een kind bedreigd wordt en de ouders geen gebruik kunnen of willen maken van de vrijwillige hulpverlening dan kan een kind onder toezicht gesteld worden. De Raad van de Kinderbescherming doet in dit soort zaken onderzoek naar de situatie. De rechter spreekt een onder toezichtstelling uit op grond van het advies van de Raad voor de Kinderbescherming.

In deze zaak waren veel problemen en zorgen. Deze waren en zijn bekend. De afspraken waren zodanig gemaakt dat de veiligheid van het kind veilig gesteld was (en is). Alle stappen en acties waren besproken met hulpverleners en moeder en uitgezet. De regie van de zorg lag bij de hulpverlenende organisatie.

Zelfs als alles goed afgesproken is kan individueel hier een eigen en andere invulling aan worden gegeven. Met de daarbij horende actie. Volledige garanties zijn er nooit. In dit geval heeft een particuliere zorgverlener gemeend de gemaakte afspraken te moeten doorkruisen door het kind aan het gezag van de ouders en aan de hulpverlening te onttrekken.

Het kind is nu middels een spoedmaatregel ondertoezicht gesteld bij ons. Dat betekent dat Bureau Jeugdzorg nu de regie heeft, ook over de hulpverlening. Dit loopt gelijk op met onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming. De hulpverlening loopt door.

Het gaat goed met het kind.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief