Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Het interview met imam El-Moumni

23 jan 03

Uitgeschreven tekst van het volledige interview met imam El-Moumni van de Rotterdamse An-Nasr moskee.

De reportage van NOVA over imam Khalil El-Moumni zorgde op 3 mei 2001 voor veel ophef: de imam vertelt onverbloemd dat de islam homoseksualiteit afkeurt. Hieronder de Nederlandse vertaling van het hele interview. Voor alle duidelijkheid: de vragen zijn in het Nederlands gesteld door een verslaggever van NOVA. Een tolk van de Migranten Omroep Rotterdam vertaalde die vragen in het Arabisch en de antwoorden van de imam weer in het Nederlands.

NOVA: Imam, wat zegt de koran letterlijk over homoseksualiteit?

Tolk: Imam, wat zegt de koran over homoseksualiteit?

Khalil El-Moumni: In de naam van God de Barmhartige, de Erbarmer. Wat de islam over homoseksualiteit zegt, is bij alle moslims bekend. Het is een zonde. De koran vertelt ons dat die daad voor het eerst door Lot's volk is gepleegd. Nooit eerder. Zo staat 't in de koran. God zegt in de koran: Lot zei tegen zijn volk: "Jullie plegen een gruweldaad die geen ander voor jullie heeft gepleegd". Niemand had eerder zo'n daad gepleegd. Pas bij Lot's volk kwam die aan het licht. God vernietigde hen en hun dorp waarvan Hij niets overliet. God wijst naar het verhaal van Lot's volk in vele hoofdstukken van de koran als een waarschuwing aan de moslims om afstand te nemen van dat gevaarlijke verschijnsel. Want dat verschijnsel is strijdig met de waardigheid van de mens die door God is geëerd en verheven boven vele andere schepselen. God eerde de mens door hem verstand te schenken en een zuivere natuur. Hij sierde hem ook met kennis. Hij mag dus niet van die zuivere natuur afwijken. Als hij toch afwijkt, dan is er behandeling nodig. Zo beveelt de islam om dat verschijnsel voorgoed te laten verdwijnen. Om die reden werden we onlangs in Nederland verrast bij de aankondiging van een beslissing die homoseksualiteit officieel en wettig toestaat, want het is een parlementair besluit. Dat hoorde ik van anderen, want ik lees geen Nederlands. Maar ik zag het bevestigd op internet. Daar vertelt een mevrouw, dr. Nadia, waar het om gaat. En ze legt uit dat die wetten die net zijn aangenomen, dus die Nederlandse wetgeving, voortkomen uit de wens om alles wat zondig is toe te staan. Alles wat de almachtige God heeft verboden.

NOVA: Kan de islam zich aanpassen aan de Nederlandse mentaliteit?

Tolk: Hij vraagt of de islam gehoor geeft aan de Nederlandse eisen en geloofsovertuiging.

Khalil El-Moumni: Wat bedoelt hij?

Tolk: Denk bijvoorbeeld aan de cultuur en tradities.

Khalil El-Moumni: De islam gebiedt ons te integreren in elke samenleving als 't maar niet strijdig is met onze godsdienst, cultuur en moraal. Ik zie de integratie wel zitten als 't gaat om wetenschap, studie en werk, om goede daden en de bestrijding van het kwaad in de samenleving. Homoseksualiteit is schadelijk voor de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor de Nederlanders, vind ik. Als dat verschijnsel zich onder de jeugd verspreidt, zowel onder jongens als meisjes, dan zal dat tot uitsterven leiden. Zover ik weet, zijn er in Nederland meer ouderen dan jongeren. Als straks de ouderen niet meer actief zijn in de voortplanting en in het baren van kinderen, wie maken er dan kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook? Dus, het Nederlandse parlement heeft Nederland tot de dood veroordeeld.

NOVA: Is Nederland in uw ogen bijna gelijk aan Sodom en Gomorra? Je hebt hoeren, homo's, drugs; alles mag hier in Nederland. Is dat voor een islamiet niet om gek van te worden?

Tolk: Hij zegt dat Nederland door zijn democratie het groene licht heeft gegeven om te genieten van alles wat in de islam verboden is, zowel mannelijke en vrouwelijke homoseksualiteit, prostitutie en drugsgebruik. Is Nederland door z'n democratie een land van ongebreidelde vrijheid?

Khalil El-Moumni: Democratie betekent niet dat alles maar mag. Dat je alles mag doen. Vrijheid wil niet zeggen dat alles mag, ook het verbodene. Je vrijheid eindigt daar waar je aan de vrijheid van anderen komt. Homoseksualiteit blijft niet beperkt tot de mensen die deze ziekte hebben maar kan zich verspreiden. De Nederlandse samenleving in multicultureel. Als die ziekte zich verspreidt, kan iedereen besmet raken. Daar zijn we bang voor. Als het bij een groep blijft, kunnen we die behandelen en opvoeden zodat ze niet wanhopen, en weer op het rechte pad komen. Zo komt er een einde aan die afwijking die indruist tegen de natuur. Tegen de menselijke natuur. God heeft ons niet zo geschapen.

NOVA: Een aantal moslimjongeren gebruikt grof geweld tegen homoseksuelen. Wat vindt u daarvan?

Tolk: Een belangrijke vraag: hij zegt dat veel moslimjongeren geweld plegen tegen homoseksuelen. Verbiedt de islam agressie tegen homoseksuelen?

Khalil El-Moumni: De islam verbiedt agressie tegen wie dan ook, ongeacht z'n omstandigheden en de ziekte die hij heeft. De islam gebiedt ons zo iemand te behoeden voor het gevaar: of dat nu homoseksualiteit, overspel, alcoholisme of drugsgebruik is. We mogen zo iemand niet doden. Het is niet aan 't individu om te straffen Het is aan de rechter om de wetten volgens de koran toe te passen. De islam accepteert in het strafrecht geen anarchie. Als iemand aan welke ziekte dan ook lijdt, zoals de afwijking die we noemden, 'n drugsverslaving of 'n andere ziekte, dan beveelt de islam dat we hem naar de genezing voeren en hem redden. Hij is toch een van ons, en de ziekte mag zich niet verspreiden. Want alles wat goed of slecht is hier, raakt ook ons. Als er iets goed is, profiteren we ervan. Als iets slecht is, schaadt het ons. Dat wensen we Nederland niet toe.

NOVA: U spreekt en begrijpt geen Nederlands; hoe kunt u dan begrijpen hoe deze samenleving in elkaar zit?

Tolk: Hij zegt dat u geen Nederlands spreekt. Hoe kunt u dan de Nederlandse samenleving begrijpen?

Khalil El-Moumni: Het is makkelijk om deze samenleving te begrijpen omdat jongeren ons vertellen wat er in de krant staat en wat er op de radio en TV is. Er zijn altijd jongeren, studenten of vrienden die voor ons vertalen. Dat doen ze mondeling of schriftelijk. Ik volg dus wel wat er hier gebeurt. Dat doe ik continu en zover ik kan. Toch spijt het mij dat ik geen Nederlands kan leren omdat de tijd mij daarvoor ontbreekt.

NOVA: Bent u op Nederlandse les?

Tolk: Hij vraagt of u op Nederlandse les bent.

Khalil El-Moumni: Daar heb ik geen tijd voor. Ik heb te veel werk om zulke lessen te volgen.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief