Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Zout water bedreigt natuur, maar redt dijken

15 aug 03

In een groot deel van Zuid-Holland worden plassen, rivieren en kanalen vanaf donderdag wat zouter. Het hoogheemraadschap Rijnland, grofweg tussen Amsterdam, Leiden en Rotterdam, laat verzilt water uit de Hollandsche IJssel dit gebied binnenstromen. Zo voorkomen de waterbeheerders dat waterkeringen en funderingen ernstige schade oplopen, omdat ze door de aanhoudende droogte boven water komen te staan.

Landbouwers en natuurbeheerders staan niet te juichen, maar het hoogheemraadschap oordeelde dat de schade aan waterkeringen op korte termijn groter zou zijn dan eventuele funeste gevolgen voor gewassen. Dijken die droogvallen, worden poreus en de houten funderingen van vooral oude gebouwen kunnen gaan rotten.

Natuurmonumenten is bang dat schone sloten en vegetatie in haar gebieden, zoals de Nieuwkoopse Plassen en Botshol, zullen lijden onder het zoutere water. Staatsbosbeheer ziet met leden ogen aan dat het brakke water haar kwetsbare schraallanden binnendringt. De organisatie denkt eraan het zoute water uit de natuur te weren door bepaalde watergangen te sluiten.

Land- en tuinbouworganisatie WLTO was er donderdag als de kippen bij om vergoeding te vragen voor de schade die boeren door het zoute water ondervinden. Landbouwers kunnen hun gewassenen niet beregenen met het zoute water. Vooral boomkwekerijen krijgen hiermee te maken: zij begieten hun bomen met oppervlaktewater. Ook de glastuinbouwers zitten niet op brak water te wachten.

Inmiddels vliegen de zwarte pieten heen en weer. Staatsbosbeheer stelde dat het brakke water buiten de deur gehouden had kunnen worden als de waterschappen maar genoeg maatregelen tegen verdrogingen hadden genomen. Dit voorjaar is nagelaten een buffers van zoet water te vormen in de vorm van 'vernatte' gebieden.

De Unie van Waterschappen speelde de bal meteen door naar provincies, boeren en Rijksoverheid die elk op hun beurt dan wel die natte gebieden hadden moeten aanwijzen, eraan hadden moeten meewerken en er subsidie voor hadden moeten geven.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief