Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Extra bezuinigingen treffen iedereen

22 aug 03

Vrijwel iedereen gaat er volgend jaar nog verderop achteruit, maar het kabinet zal de koopkracht van kwetsbare groepen zoveel mogelijk proberen te ontzien. Premier Balkenende betoogde dat vrijdag in een toelichting op het extra bezuinigingspakket van bijna vier miljard euro, waartoe het kabinetheeft besloten.

"Koopkrachtgaranties zijn in deze moeilijke economische tijdniet te geven, maar we zullen de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen.Dat betekent dat we iets meer zullen vragen van de hogere inkomens", aldus de premier.

Balkenende noemde in het bijzonder de chronisch zieken als eengroep waarvoor het kabinetiets extra's zal doen. Die worden hetmeest getroffen door de bezuinigingen in de volksgezondheid van 1,5miljard euro die op stapel staan. De details over die maatregelenzijn nog niet bekend. Het kabinet overlegt daar de komende weekover. Wel is zeker dat in het ziekenfondspakket en de AWBZ zal worden gesneden.

Volgens Balkenende zijn de forse extra bezuinigingsmaatregelenonvermijdelijk; niet alleen om te voorkomen dat deoverheidsfinanciën uit de hand lopen, maar ook om de economie weergezond te maken. Hij zette uiteen dat Nederland economisch eenachterstand heeft opgelopen ten opzichte van het buitenland,doordat de lonen de afgelopen jaren te veel zijn gestegen endoordat er te weinig mensen aan de slag zijn. De premier sprak van"een sociaal en economisch evenwichtig bezuinigingspakket". Hijkon overigens niet zeggen welk effect de bezuinigingen zullenhebben op de werkgelegenheid.

De grootste bezuinigingsspost is het schrappen van de fiscaleaftrekbaarheid van VUT- en prepensioenpremies met ingang van 2005.Dat levert ruim een miljard euro op. Verhoging van de prijs van eenpakje sigaretten met 50 cent brengt 500 miljoen in het laatje enverhoging van de motorrijtuigenbelasting 200 miljoen. Een strengereaanpak van de WAO levert 500 miljoen euro op en invoering van eenprestatiebeurs voor leerlingen in het beroepsonderwijs 400 miljoen. Verder wordt er 250 miljoen euro bespaard op de huursubsidie engaat er 350 miljoen euro minder naar provincies en gemeenten. Deambtenarensalarissen en uitkeringen zullen volgend jaar nietstijgen en een besparing op bonussen voor ambtenaren scheelt 250miljoen euro.

Volgens Balkenende is er ook politiek gezien sprake vanevenwicht, omdat elk van de drie regeringspartijen in de afsprakeniets van zijn gading terugvindt. De VVD kan tevreden zijn omdat het financieringstekort volgens afspraak wordt teruggedrongen, D66heeft bereikt dat het extra geld voor onderwijs buiten schot blijften het CDA heeft ingrepen in de WW weten tegen te houden.

CDA-Kamerlid De Nerée tot Babberich was niet alleen verheugd datde WW ongemoeid blijft, maar stelde ook tevreden vast dat de extrainvesteringen in onderwijs en veiligheid buiten schot zijngebleven. D66'er Bakker is daarmee ook zeer in zijn nopjes. Hijvindt dat het kabinet maatregelen neemt die goed zijn voor deeconomie. Dat die vervelend zijn, is even niet anders.

Balkenende is niet bang voor de confrontatie met de vakbeweging,die al scherpe kritiek heeft geuit op de voornemens van hetkabinet. Volgens hem roepen de bonden voor hun beurt, omdat ze debezuinigingsmaatregelen nog niet kennen. "Je kunt beter kritiekuiten als de maatregelen er liggen."

Het kabinet gaat de sociale partners proberen te overtuigen vande noodzaak van bezuinigingen. "We kiezen voor een dialoog om ersamen uit te komen. Ook de vakbeweging heeft er niets aan als haar leden werkloos worden."

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief