Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verklaring van GroenLinks over Sam Pormes

28 nov 05

Besluit

Het partijbestuur, bijeen in de vergadering van 28 november 2005, constateert:

dat Sam Pormes het verzoek van het partijbestuur om zijn zetel per direct ter beschikking te stellen naast zich heeft neergelegd;

dat de feiten en omstandigheden zoals in het onderzoeksrapport naar voren zijn gekomen dusdanig ernstig zijn dat de integriteit van Sam Pormes als senator in het geding is;

dat het niet of onvolledig informeren van de partij over de onderzochte gedragingen de partij benadeeld heeft en dat dit verwijtbaar is;

dat het niet ter beschikking stellen van zijn zetel nadat door het partijbestuur het vertrouwen in hem opgezegd is de Vereniging GroenLinks op onredelijke wijze benadeelt;

en besluit:

het royement uit te spreken van Sam Pormes en hem daar schriftelijk onder opgaaf van redenen van in kennis te stellen.

Toelichting

Het partijbestuur heeft op 21 november op basis van het onderzoeksrapport het vertrouwen in senator Sam Pormes opgezegd. Het partijbestuur was van mening dat de gepresenteerde feiten en omstandigheden in combinatie met het niet of onvolledig informeren van de partij dusdanig ernstig waren dat aan Sam Pormes verzocht is zijn zetel ter beschikking te stellen.

Het feit dat Pormes niet op het verzoek ingaat is volgens het partijbestuur een miskenning van de politieke realiteit die na publicatie van het onderzoeksrapport is ontstaan. Het niet terugtreden van Pormes zorgt ervoor dat de integriteit van GroenLinks als politieke partij in het geding is gekomen. Door zijn weigering benadeelt hij de partij op onredelijke wijze. Dit is naar de mening van het partijbestuur voldoende grond voor een royement op basis van

art. 11-1 van de statuten.

Gelet op de ernst van de situatie heeft het partijbestuur er niet voor gekozen om de terugroepingprocedure ex artikel 31 van het huishoudelijk reglement in werking te stellen.

Bij een dergelijke procedure spreekt het partijbestuur uit dat het overweging verdient om het vertrouwen op te zeggen en het besluit tot terugroeping in stemming te brengen. Een definitief besluit zou dan genomen moeten worden door het congres van GroenLinks. De verplaatsing van de discussie over de positie van Sam Pormes naar het congres zou absoluut geen recht doen aan de conclusies van het onderzoeksrapport en die van het partijbestuur en de daardoor ontstane politieke realiteit.

Het nu uitgesproken royement houdt in dat Sam Pormes onmiddellijk als lid is geschorst, in ieder geval voor de duur van de eventuele beroepsprocedure. Het uitgesproken royement geeft Sam Pormes de mogelijkheid om binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep te doen op de geschillencommissie van de partij, met de mogelijkheid van beroep in laatste instantie op de partijraad.

Het partijbestuur is bereid om verantwoording af te leggen over de door haar genomen stappen en besluiten aan de partijraad en het congres.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief