Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reacties Raad van Hoofdcommissarissen en OM

4 jul 06

Reactie van de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) en OM op de kritiek van het bedrijfsleven op behandeling van interne fraude binnen bedrijven.

Reactie Raad van Hoofdcommissarissen:

Het doen van aangifte bij interne fraude is een vereiste om een strafrechtelijke procedure in gang te zetten. Dat kost tijd voor zowel de ondernemer als de politie en het Openbaar Ministerie. Het overdragen van een, overigens vaak waardevol, intern onderzoek is niet voldoende omdat dit geen onderzoek is, dat is verricht door opsporingsambtenaren. De politie zal een deel van het onderzoek, bijvoorbeeld het opnemen van verklaringen en de bewijsvoering, opnieuw bij proces-verbaal moeten vastleggen. De politie is daarbij gebonden aan wettelijke regels.

De algemene kritiek dat de politie niets met aangiften doet, wijst de RHC als te eenvoudig en te makkelijk van de hand. Bij alle strafbare feiten is wel sprake van prioriteitsstelling op basis van de omvang van het feit en de mogelijkheid tot bewijsvoering. Er is veeleer sprake van onwil bij ondernemers om aangifte te doen omdat men de zaak intern wil afdoen, uit angst voor imagoschade of vanwege het tijdsbeslag.

Interne fraude is voor het bedrijfsleven een groot probleem. De verantwoordelijkheid kan niet zondermeer worden afgewenteld op de overheid. De bestrijding daarvan vergt een gezamenlijke aanpak. Ondernemers zullen voldoende preventieve maatregelen moeten nemen en interne richtlijnen opstellen om fraude te voorkomen. Politie en Openbaar Ministerie moeten adequaat reageren als desondanks nog omvangrijke strafbare feiten worden gepleegd. Binnen enkele maanden worden hierover nadere afspraken gemaakt tussen overheid en bedrijfsleven in het kader van het Actieplan Veilig Ondernemen.

Er is overleg met het bedrijfsleven over de mogelijkheid van het realiseren van een geautomatiseerd meldingssysteem, waarmee ondernemers gewaarschuwd kunnen worden voor frauderende werknemers. Nu al is duidelijk dat - als dit systeem er komt - aangifte daarbij noodzakelijk zal blijven.

Reactie OM:

Het Openbaar Ministerie benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en politie en OM bij de bestrijding van de interne criminaliteit in het bedrijfsleven. Politie en OM zijn afhankelijk van de aangiftebereidheid van het bedrijfsleven. Onder leiding van het VNO/NCW loopt er nu een project dat aan het eind van het jaar zal uitmonden in een convenant tussen bedrijfsleven en het OM. Op dit moment is het nog te vroeg om inhoudelijk op dat convenant in te gaan. Nu kan slechts worden aangegeven dat in dat convenant de verschillende verantwoordelijkheden van bedrijfsleven en politie en OM zullen worden ingekleurd. Het is de bedoeling dat het convenant aan het eind van het jaar door de diverse partijen zal worden ondertekend.

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief