Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Videotestament Samir A. - vertaling politie

14 sep 06

De afscheidsboodschap van Samir A. is door een Arabische tolk van de politie op de volgende manier vertaald:

De boodschap begint met Koran recitatie:
God heeft van de gelovigen hun eigen persoon en hun bezittingen gekocht zodat de tuin voor hun is – zij strijden op Gods weg, waarbij zij doden en worden gedood. Het is een toezegging waarbij Hij in waarheid verplicht is in de Taura, de Indjiel en de Koran. En wie komt zijn verbond getrouwer na dan God? Verblijdt jullie dus over de koop die jullie gesloten hebben. Dat is de geweldige triomf! (hoofdstuk AT-TAUBA. Vers 111).

Samir komt in beeld en leest de volgende tekst voor:
In naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer. Veel lof en dank aan Allah. Lof aan Allah die aan zijn dienaren de overwinningen van de gelovigen heeft opgelegd. Hij zei in het neergezonden Boek (Koran): “Als zij jullie om hulp in de godsdienst vragen dan moeten jullie hulp geven”.
En vrede zij met zijn genadeloze boodschapper, die zei: “Met een kafir zal je het nooit eens zijn en voer eeuwig strijd met hem, en vrede zij met zijn metgezellen en volgelingen, die de ongelovigen onthoofden”.

En vervolgens:
Ik ben Samir A., Abou Sayfoudine (fonetisch). Ik richt vandaag mijn boodschap en mijn adviezen aan de moslims in Europa, tevens aan mijn ouders en mijn familie, aan alle mijn broeders in de gevangenissen van de Tawaghi en aan de Nederlandse regering en diens volk.

Wat mijn boodschap aan de moslims betreft, aan hen die net als wij geloven dat er geen God is dan Allah, aan hen die de Taghoet verwerpen en in Allah geloven. Ik zweer op Allah dat dit niet meer dan twee woorden zijn: “Verover of je wordt veroverd”. Wat vinden jullie voor onze onderdrukte broeders in Afghanistan, in Tsjetsjenië, in Irak, in Palestina, in Filippijnen en in Kasjmier. Allah, de Verhevene, zegt in zijn Heilige Boek: ‘Wat hebben jullie, dat jullie niet op Gods weg strijden en ook niet voor die onderdrukte mannen, vrouwen en kinderen, die zeggen: “Onze Heer, breng ons uit de stad waarvan de inwoners onrecht plegen en breng ons van Uw kant een beschermer en breng ons van Uw kant een helper.” (dit laatste was cursief). Weten jullie dat Jihad op dit moment een verdedigende Jihad is, dus het is Fard Ain (gezamenlijke religieuze verplichting).

Hierna wordt kennelijk de opname gestopt en vervolgens hervat. Te horen is het klikken van een knop.

Ten aanzien van mijn boodschap aan mijn familie en mijn ouders: “Allah draagt jullie geduld (sterkte), jullie moeten weten dat dit het juiste pad is. Ik verricht deze daad uit vrees voor de straf van Allah, de Verhevene, omdat Hij zegt: (koranvers) “Als jullie niet uitrukken, zal Hij jullie straffen met een pijnlijke bestraffing”, en uit gehoorzaamheid aan Allah, die zegt: “ Aan jullie voorgeschreven te strijden, hoezeer het jullie ook tegenstaat. Maar misschien staat jullie iets tegen dat toch goed voor jullie is”. Wij moeten ons vandaag voorbereiden om te sterven (vertrek).

Koran recitatie wordt hervat.
En wanneer dan de overdonderende komst op de dag dat de man voor zijn broer
vlucht en zijn vader en zijn moeder en voor zijn metgezellen en zijn zonen, op die dag
heeft elk van hen een zaak die hem bezighoudt.
< BR > Samir komt weer in beeld en gaat verder met het lezen van zijn boodschap:
En Allah de Verhevene zegt:
“En denk van hen die op Gods weg gedood worden niet dat zij dood zijn; zij zijn juist levend bij hun Heer, waar in hun onderhoud wordt voorzien, terwijl zij zich verheugen over wat God hun van Zijn genade geeft en zich verblijden dat de achterblijvers die zich nog niet bij hen gevoegd hebben niets te vrezen hebben noch bedroefd zullen zijn. Zij verblijden zich over een genade en een gunst van God en dat God het loon van de gelovigen niet verloren laat gaan”.

“Toen ik deze daad verrichtte, deed ik dat en had de overtuiging dat ik de juiste Manhaj (religieuze methode) volgde. Ik zag de profeet met een glimlach in zijn gezicht voor mij zitten. Hij begon verzen uit de Koran voor mij te lezen. En Hij zegt: “Tot wie de mensen zeiden:< EM> Maar dat deed hun geloof alleen maar toenemen en zij zeiden: God is voor hen goed genoeg, Hij is een voortreffelijk voogd.

Hierna mijn boodschap aan mijn broeders die vastzitten in de gevangenissen van de Tawaghit.

Koran recitatie wordt wederom hervat:
“()…en getuige waren van wat zij de gelovigen aandeden! Zij koesterden alleen maar wrok tegen hen omdat zij geloofden in God, de machtige, de lofwaardige…..()”.

Samir komt weer in beeld en leest verder voor:
Aan mijn broer Abou Zubair, en de Amerikaan en Souheil (fonetisch). Ik vertel jullie: Ik houd van jullie omwille van Allah. Verdraag geduldig wat jullie treft, als jullie maar het weetschap hebben dat zij weten evenals jullie. Jullie verwachten van Allah, wat zij niet verwachten. Versaag niet en treurt niet. Jullie hebben de overhand als jullie gelovig zijn. Waarlijk bidden wij voor jullie tijdens ons gebed en onderdanigheid opdat Allah jullie vrijlating en de martelaarschap omwille van Hem schenkt.”

Als laatst volgt de boodschap aan de Nederlandse regering en diens volk.
Ten aanzien van mijn boodschap aan de regering: “Het is de boodschap van onze profeet, vrede zij met hem aan de Moeshrikin van Qoereisj (de stam waartoe de bewoners van Mekka behoorden). Toen hij zei: “Ik heb jullie de slachting gebracht”. Sheikh Osama Bin Laden, moge Allah hem behoeden, heeft jullie regelmatig en veelvuldig gewaarschuwd. Sheikh, de Moehahid Ayman al-Zawahiri heeft jullie ook regelmatig en veelvuldig gewaarschuwd. En onze geliefde sheikh Abou Moesaab Al-Zarqawi (noot vertaler: Samir wordt emotioneel) moge Allah hem beschermen, heeft jullie wel eens gewaarschuwd. Maar jullie hebben steeds onrecht aangericht, jullie kruisvaarders, die Bush steunden toen hij zijn bekende woord heeft uitgesproken: “Laat de kruistochten beginnen.” Ik zeg jullie dat er tussen ons en jullie alleen de taal van het zwaard zal gelden tot jullie de moslims met rust laten en de weg van de vrede kiezen.

Ten aanzien van het Nederlandse volk, wil ik een vraag stellen: Heeft sjeikh Osama Bin Laden, moge Allah hem behoeden Amerika of Nederland aangevallen? En heeft Saddam Hussein, moge Allah hem vervloeken, het Koerdisch volk of Nederland aangevallen? Wat is jullie rol, jullie dwazen? Jullie wensen de democratie, dit betekent dat jullie verantwoordelijk zijn voor de daden van jullie regering. Jullie leger, die onze broeders strijders en verdedigers van de eenheid van Allah in Irak afslachten en uitleveren aan de Amerikanen en de Britten. Jullie hebben de beelden gezien (Noot van de vertaler: Samir wordt emotioneel) uit de gevangenis van Guantanamo en Aboe Ghrib (noot van de vertaler Samir heeft moeite met het benoemen van de namen van de gevangenissen en wordt emotioneel) wat zij daar plegen.
Jullie worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Wij zullen, bij Allah, wraak nemen voor elk traantje dat uit de ogen van de moeders en de kinderen van de moslims is gevallen. Wij zullen wraak nemen voor elke moslim…(noot vertaler Samir wordt wederom emotioneel) die gesneuveld is terwijl hij de eenheid van Allah aan het verdedigen was. Jullie worden als strijders beschouwd omdat jullie deze regering hebben gekozen. Jullie vermogens en jullie bloed zijn voor ons veroorloofd (legitiem). Wij willen hier jullie bloed verspillen zoals jullie het bloed van de moslimburgers in Irak hebben gestolen en zoals jullie, jullie bazen de Amerikanen hebben ge-evenaard gaan we jullie vermogens hier toe-eigenen.

Houden jullie handen af van de moslims overal in de wereld en evenaar niemand in het aanvallen van de moslims. Wij hebben Allah en zijn gezant trouw gezworen om dood te gaan. Wij zullen jullie, voor zeker, de afschuwelijkheden van Houlocaust laten vergeten. Allah is onze beschermer, jullie hebben geen beschermer. Allah is machtig, de macht behoort geheel aan de Islam, de profeet en gelovigen toe, maar de huichelaars zijn onwetend.

(Noot van de vertalers. Vertaler heeft getracht het gedicht zo volledig mogelijk weer te geven).
Hij pakt zijn zwaard, opstandig begint hij hard te zwaaien.
Zijn scherpe wapen is zijn geloof
…..(onverstaanbaar)………
Hij vetrok gewapend met vuur aan beide zijden van z’n lichaam.
…….(onverstaanbaar)……..Terwijl de islam heeft geroepen. Heeft het geloof helpers!!!
Het is hij met schone kleding die ons passeert net als een droom die je je herinnert als je wakker wordt.
Hij is amper twintig uit zijn voorhoofd straalt een felle licht.
Zijn jeugd en zijn hele gedrag is schoon, welriekend en weldadig.
Het is een schot die hem fataal werd, waardoor zijn schone bloed op zijn gezicht vloeide.
Zijn moeder ging naar hem toe vragend waar is mijn zoon naartoe vertrokken, komt hij niet terug zodat ik hem kan zien.
Zijn uitvaart verschijnt in de verte, Allah heeft het met achting omsingeld.
Ze kijkt ernaar met een verbijsterd oog en liet een schreeuw los.
Dit is een jongen antwoordt zijn schepper, hij heeft diegene die hij beminde ontmoet.
Hij is nu in het Paradijs. Ohh…moeder huil niet.

Een tweede manspersoon stem roept aan het einde (betreft hier opname):
De martelaar heeft gezegevierd en de helden hebben gezegevierd

- einde boodschap -

(Noot van de vertaler: Behalve de Koran passages, is de tekst opgesteld in zogenaamd Modern Standaard Arabisch. Bij het opstellen van deze brief is zorgvuldig is omgegaan met de zinsbouw, grammaticaal gebruik en de uitdrukkingen).

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief