Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Videotestament Samir A. - vertaling NOVA

14 sep 06

NOVA heeft ook een eigen Arabische tolk gevraagd de boodschap van Samir A. te vertelen. Deze vertaling bleek toch enkele andere passages te bevatten dan de eerdere versie van de politie.

De zinnen die anders vertaald zijn door de tolk van NOVA, zijn in het rood aangegeven:

De boodschap begint met Koran recitatie:
God heeft van de gelovigen hun eigen persoon en hun bezittingen gekocht zodat de
tuin voor hun is - zij strijden op Gods weg, waarbij zij doden en worden gedood. Het
is een toezegging waarbij Hij in waarheid verplicht is in de Taura, de Indjiel en de
Koran. En wie komt zijn verbond getrouwer na dan God? Verblijdt jullie dus over de koop die jullie gesloten hebben. Dat is de geweldige triomf! (hoofdstuk AT-TAUBA. Vers 111).

Samir komt in beeld en leest de volgende tekst voor:
In naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer. Veel lof en dank aan Allah. Lof aan Allah die aan zijn dienaren de verplichting heft opgelegd om Zijn gelovige dienaren te hulp te schieten. Hij zei in het neergezonden Boek (Koran): "Als zij jullie om hulp in de godsdienst vragen dan moeten jullie hulp geven".
En vrede zij met Zijn goedlachse en strijdige boodschapper, die zei: "Een ongelovige en zijn moordenaar zullen elkaar nooit in het hellevuur tegenkomen. Vrede zij met al zijn naasten en metgezellen die op de nekken van de apostaten sloegen.

En vervolgens:
Ik, Samir A., Abou Sayfouddine, richt vandaag mijn boodschap en mijn adviezen aan de moslims in Europa, tevens aan mijn ouders en mijn familie, aan mijn broeders in de gevangenissen van de despoten en aan de Nederlandse regering en diens volk.

Mijn boodschap aan de moslims die net als wij geloven dat er geen God is dan Allah, aan hen die de duivel (de despoten) verwerpen en in Allah geloven bestaat uit slechts twee woorden, dat zweer ik bij Allah: "Val aan, anders word je aangevallen". Wat vinden jullie voor onze onderdrukte broeders in Afghanistan, in Tsjetsjenië, in Irak, in Palestina, in Filippijnen en in Kasjmier. Allah, de Verhevene, zegt in zijn Heilige Boek: 'Wat hebben jullie, dat jullie niet op Gods weg strijden en ook niet voor die onderdrukte mannen, vrouwen en kinderen, die zeggen: "Onze Heer, breng ons uit de stad waarvan de inwoners onrecht plegen en breng ons van Uw kant een beschermer en breng ons van Uw kant een helper." (dit laatste was cursief). Weten jullie niet dat de Jihad op dit moment een verdedigende Jihad is, dus het is Fard Ain, een individuele religieuze plicht.

(Hierna wordt kennelijk de opname gestopt en vervolgens hervat. Te horen is het klikken van een knop.)

Mijn boodschap aan mijn familie en mijn ouders is: "Heb geduld (wees sterk) en weet dat dit het juiste pad is en weet dat ik deze daad verricht uit vrees voor de straf van Allah, de Verhevene, omdat Hij zegt: (koranvers) "Als jullie niet uitrukken, zal Hij jullie straffen met een pijnlijke bestraffing", en uit gehoorzaamheid aan Allah, die zegt: " Aan jullie is voorgeschreven te strijden, hoezeer het jullie ook tegenstaat. Maar misschien staat jullie iets tegen dat toch goed voor jullie is". Wij moeten ons klaarmaken voor de vertrekdag.

Koran recitatie wordt hervat:
En wanneer dan de overdonderende komt op de dag dat de man voor zijn broer
vlucht en zijn vader en zijn moeder en voor zijn metgezellin en zijn zonen, op die dag
heeft elk van hen een zaak die hem bezighoudt.

Samir komt weer in beeld en gaat verder met het lezen van zijn boodschap:

En Allah de Verhevene zegt:
"En denk van hen die op Gods weg gedood worden niet dat zij dood; zij zijn juist levend bij hun Heer, waar in hun onderhoud wordt voorzien, terwijl zij zich verheugen over wat God hun van Zijn genade geeft en zich verblijden dat de achterblijvers die zich nog niet bij hen gevoegd hebben niets te vrezen hebben noch bedroefd zullen zijn. Zij verblijden zich over een genade en een gunst van God en dat God het loon van de gelovigen niet verloren laat gaan".

"Toen ik deze daad verrichtte, deed ik dat in de overtuiging dat ik de juiste (weg) Manhaj (religieuze methode) volgde. Ik zag de profeet van Allah in mijn droom met een glimlach in zijn gezicht voor mij zitten. Ik zag hem nadat ik een dispuut aanging met de hypocrieten die beweren dat ze de weg van de rechtvaardige voorgangers volgen. Ik zag hem, vrede zij met hem tegenover mij glimlachend zitten. Hij begon verzen uit de Koran voor mij te lezen. En Hij zegt: "Tot wie de mensen zeiden: De mensen hebben zich tegen jullie verzameld, vreest hen dus Maar dat deed hun geloof alleen maar toenemen en zij zeiden:God is voor hen goed genoeg, Hij is een voortreffelijk voogd.

Hierna mijn boodschap aan mijn broeders die vastzitten in de gevangenissen van de
Tawaghit. despoten

Koran recitatie wordt wederom hervat:
"()…en getuige waren van wat zij de gelovigen aandeden! Zij koesterden alleen maar wrok tegen hen omdat zij geloofden in God, de machtige, de lofwaardige…..()".

Samir komt weer in beeld en leest verder voor:
Aan mijn broer Abou Zubair, en de Amerikaan en Souhaib. Tegen jullie zeg ik: Ik houd van jullie omwille van Allah. Verdraag geduldig wat jullie treft, als jullie maar het wetenschap hebben dat zij weten evenals jullie. Jullie verwachten van Allah, wat zij niet verwachten. Versaag niet en treurt niet. Jullie hebben de overhand als jullie gelovig zijn. Waarlijk bidden wij voor jullie tijdens ons gebed en onderdanigheid opdat Allah jullie vrijlating en de martelaarschap omwille van Hem schenkt."

Als laatst volgt de boodschap aan de Nederlandse regering en diens volk.
Ten aanzien van mijn boodschap aan de regering: Het is de boodschap van onze profeet, vrede zij met hem aan de Moeshrikin de heidenen van Qoereisj (de stam waartoe de bewoners van Mekka behoorden). Toen hij zei: "Ik hebjullie de slachting gebracht".
Sheikh Osama Bin Laden, moge Allah hem behoeden, heeft jullie regelmatig en veelvuldig gewaarschuwd. De moejaheddin sjeikh Ayman al-Zawahiri heeft jullie ook regelmatig en veelvuldig gewaarschuwd.

En onze geliefde sheikh Abou Moesaab Al-Zarqawi (noot vertaler: Samir wordt emotioneel) moge Allah hem beschermen, heeft jullie wel eens gewaarschuwd. Maar jullie hebben alleen maar nog meer onrecht gepleegd, jullie kruisvaarders. Jullie steunden Bush toen hij zijn bekende woord heeft uitgesproken: "Laat de kruistochten beginnen." Ik zeg jullie dat er tussen ons en jullie alleen de taal van het zwaard zal gelden tot jullie de moslims met rust laten en de weg van de vrede kiezen.

Ik heb de volgende vraag aan het Nederlandse volk: Heeft sjeikh Osama Bin Laden, moge Allah hem behoeden Amerika of Nederland aangevallen?
En heeft Saddam Hussein, moge Allah hem vervloeken, het Koerdisch volk of
Nederland aangevallen? Wat is jullie rol, jullie dwazen? Jullie willen democratie. Dat betekent dat jullie verantwoordelijk zijn voor de daden van jullie regering. Jullie soldaten in Irak pakken onze broeders daar, de strijders die voor Allah opkomen en leveren ze uit aan de Britten en de Amerikanen. Jullie hebben beelden gezien (Noot van de vertaler: Samir wordt emotioneel) van wat hen in de gevangenissen van Guantanamo en Aboe Ghrib overkomt. (noot van de vertaler Samir heeft moeite met het benoemen van de namen van de gevangenissen en wordt emotioneel). Jullie worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Wij zullen, bij Allah, wraak nemen voor elk traantje dat uit de ogen van de moeders en de kinderen van de moslims is gevallen. Wij zullen wraak nemen voor elke moslim…(noot vertaler Samir wordt wederom emotioneel) die gesneuveld is terwijl hij voor Allah streed. Jullie worden als strijders beschouwd omdat jullie deze regering hebben gekozen. Jullie vermogens en jullie bloed zijn voor ons veroorloofd (legitiem). Zoals jullie het bloed van de moslimburgers in Irak hebben verspild, zullen wij hier jullie bloed verspillen, en omdat jullie de bezittingen van de moslims in Irak hebben gestolen, of het voorbeeld van jullie Amerikaanse bazen hebben gevolgd, gaan we jullie eigendommen hier toe-eigenen.

Houden jullie handen af van de moslims overal in de wereld en volg geen voorbeeld om moslims aan te vallen. Wij hebben Allah en zijn gezant trouw gezworen om de dood te accepteren. Wij zullen jullie, voor zeker, de afschuwelijkheden van de Holocaust laten vergeten. Wacht maar af, Allah is onze beschermer, jullie hebben geen beschermer. Allah is machtig, de glorie behoort de Islam, de profeet en de gelovigen toe maar de huichelaars zijn onwetend.

(Noot van de vertalers. Vertaler heeft getracht het gedicht zo volledig mogelijk weer te geven).

Hij pakte zijn zwaard, en stond op, zich schuddend
Zijn flitsende wapen was zijn geloof
Hij liet zijn vrienden achter, de vrienden waarmee hij speelde
Hij vertrok, zijn beide zijden als vuur gloeiend
Hoe kan hij rustig doorleven als de islam roept?
Wie zou voor het geloof opkomen?
We zagen hem in zijn reine kleren langs gaan
Als een droom voor onze wakkere ogen
Hij was nog geen twintig met zijn stralende voorkomen
Zijn bloeiende jeugd deed hem op een welriekende plant lijken
Een kogel maakte een eind aan zijn leven
Zijn reine bloed liep op zijn gezicht
Zijn moeder snelde toe: Waarheen is mijn zoon gegaan?
Komt hij niet meer bij me terug?
In de verte verscheen zijn uitvaart, omsloten in goddelijke waardigheid
Zinneloos volgde haar oog hem in de verte verdwijnen
En toen ontsnapte haar een klaaglijke roep
Een jongen antwoordde: Jouw zoon heeft naar zijn schepper geluisterd,
En ging zijn wens tegemoet
Hij bevindt zich nu vredig in de tuinen van het Paradijs.
Huil niet om hem, moeder, huil niet.

Een tweede manspersoon stem roept aan het einde (betreft hier opname):
De martelaar heeft gezegevierd en de helden hebben gezegevierd

- einde boodschap -

(Noot van de vertaler: Behalve de Koran passages, is de tekst opgesteld in
zogenaamd Modern Standaard Arabisch. Bij het opstellen van deze brief is
zorgvuldig is omgegaan met de zinsbouw, grammaticaal gebruik en de
uitdrukkingen).


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief