Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Aanbevelingen Onderzoeksraad na de Schipholbrand

21 sep 06

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder leiding van Pieter van Vollenhoven doet in zijn rapport rond de Schipholbrand.

Klik hier voor het volledige rapport (PDF)

De raad beveelt de minister van Justitie aan:

- Alle penitentiaire inrichtingen binnen een jaar te laten doorlichten naar de staat van brandveiligheid en de bedrijfshulporganisatie en deze zonodig op orde brengen. Ook de afspraken met de brandweer moeten opnieuw worden nagelopen. De minister dient de resultaten te rapporteren aan de Tweede Kamer.

- Kritisch onderzoek te doen naar de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de centrale en lokale leiding, vooral binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit onderzoek en de herziening dient met name gericht te zijn op de verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur.

- De calamiteitenplannen van de opvangcentra en gevangenissen dienen kritisch onder de loep te worden genomen, waarbij bijzonder gelet moet worden op de opvang en nazorg van gedetineerden. De DJI dient hiervoor expliciet verantwoordelijk te worden.

- De (brand)veiligheid in de instellingen moet een expliciet punt van beleid worden en de recent ingestelde Inspectie voor Sanctietoepassing zou daar toezicht op moeten houden en over moeten rapporteren.

De raad beveelt de minister van VROM aan:

- De bouwregelgeving voor bijzondere gebouwencomplexen toegankelijker te maken. Voorlichting en instructie zouden kunnen helpen bij de juiste toepassing van de bouwregelgeving en de opbouw van nationale expertise.

- De rol en de verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst nader te onderzoeken.

- Aanvullende voorwaarden te (laten) stellen in geval van tijdelijke bouw van panden met risicovolle functies waardoor het veiligheidsniveau gelijkwaardig wordt aan permanente bouw. De raad beveelt de gemeente Haarlemmermeer aan:

- Te zorgen voor voldoende expertise bij een inhoudelijke toetsing van bouwaanvragen, die afwijken van het Bouwbesluit.

- Te vermijden dat zij optreedt als adviseur voor de vergunningaanvrager, zodat de onafhankelijkheid die nodig is voor de uitvoering van de eigen toezichthoudende taak, niet in gevaar komt.

- De bedrijfshulpverlening en brandweerzorg bij risicovolle objecten zorgvuldig op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te oefenen.

De raad beveelt de minister van Binnenlandse Zaken aan:

- Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te onderzoeken hoe gemeenten daadwerkelijk professioneel invulling kunnen geven aan hun taak als toezichthouder in geval van gebouwen met een risicovolle functie, zoals een cellencomplex. Expertise en ervaringen op dit gebied zouden moeten worden gebundeld. Volgens de onderzoeksraad zou moeten worden overwogen of de gebruiker van een pand, oftewel de vergunningaanvrager, verantwoordelijk dient te worden gesteld voor de veiligheid van het gebouw.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief