Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Formateur, help ons duurzaam te produceren

12 dec 06

Open brief aan de kabinetsformateur, de coalitiepartners, politieke partijen en Kamerleden. Pleidooi voor een kabinet met een mondiale visie op natuur- en klimaatbeleid.

De verkiezingen zijn geweest. Het valt ons op dat in het politieke debat en in de partijprogramma's hierbij opnieuw weinig aandacht is geweest voor natuur, milieu en klimaat. Wereldwijd verdwijnen de ecosystemen, de natuurlijke eenheden van onze planeet met enorme snelheid met als oorzaak voornamelijk menselijk handelen. Elk jaar sterven er meer plant- en diersoorten uit. Wetenschappers wijzen ons hier regelmatig op, zoals in het door 1.300 wetenschappers uitgevoerde Millennium Ecosystem Assessment van de Verenigde Naties, dat vorig jaar werd gepubliceerd.

Wij, mensen werkzaam in nationale en internationale bedrijven, maken ons grote zorgen hierover en vinden dat deze problematiek de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gehad in de nationale politieke discussie. De natuur vormt de basis van ons bestaan, dit moeten we behouden voor nu en voor de toekomst.

U maakt nu uw plannen voor de komende vier jaar. Wij vinden dat u het beschermen van ons leefmilieu zowel hier als wereldwijd een hogere prioriteit moet geven. Dit is in het belang van onze toekomst, onze economie en ons welzijn. Het Nederlandse bedrijfsleven moet gestimuleerd worden om leiderschap te tonen en zelf bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, maar ook de ruimte krijgen om zich verantwoordelijk op te kunnen stellen. Dit betekent dat regels uitvoerbaar moeten zijn, en dat duurzaamheid beloond wordt en niet wordt tegengewerkt via het vrij baan geven aan onduurzaam gedrag.

Met de verschuiving van productieprocessen naar landen zoals China, Brazilië en India moet Nederland binnen de Europese Unie een strategie ontwikkelen waarin innovatie gericht op hoogwaardige duurzame technologieën, kennisontwikkeling, en maatschappelijke betrokkenheid bij de natuurlijke systemen centraal staan. Dit om te voorkomen dat ons welzijn ondermijnd wordt door het verlies van ons fundament, de natuur.

Wij verwachten van een nieuw kabinet, van welke signatuur dan ook, beleid en daadkracht op basis van een internationale visie op het duurzaam beheren van onze natuurlijke systemen, alsmede duidelijkheid wie deze portefeuille beheert.

Wij nodigen de formateur en de leiders van de toekomstige coalitiepartijen, alsmede kamerleden en partijbesturen uit om met ons en maatschappelijke organisaties deze lange termijnvisie te ontwikkelen en elkaar te helpen bij het opzetten van een daadkrachtig beleid.

Afzender: www.iucn.nl/LFN


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief