Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Woonbond komt met alternatief voor 'Bosheffing'

28 aug 07

De Nederlandse Woonbond neemt het initiatief om de impasse tussen het kabinet en Aedes over de 'Bosheffing' te doorbreken.

Al enkele maanden wordt er onderhandeld over de bijdrage van corporaties aan de wijkaanpak. De afgelopen weken lopen de onderhandelingen steeds meer uit op een regelrechte confrontatie.

De oplossing die de Woonbond voorstelt is om een fonds voor de volkshuisvesting in het leven te roepen en dat te laten beheren door Aedes (brancheorganisatie corporaties), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. Met deze oplossing kan er een eind komen aan de huidige patstelling en wordt veilig gesteld dat er geld beschikbaar komt voor de noodzakelijk wijkaanpak, zowel als voor nieuwbouw, energiebesparing én het betaalbaarder maken van het huren.

Een tripartiet volkshuisvestingsfonds is een oplossing die goed spoort met de beste Nederlandse tradities. Bij zo'n oplossing krijgen de belangen van de huurders een duidelijke plaats bij de besluitvorming. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie zou een toezichthoudende taak moeten krijgen.

De Woonbond heeft zich de afgelopen dagen nadrukkelijk gekeerd tegen de 'Bosheffing'. Door deze heffing van in totaal 3 miljard euro verdwijnt er geld uit de volkshuisvesting voor doelen (het verbeteren van het financieringssaldo en het bijdragen aan algemene publieke voorzieningen) die niet alleen op de sector (en daarmee uiteindelijk de huurders) betrekking hebben. Voor de financiering van deze doelen moet het kabinet de gehele bevolking, huurders én kopers, naar draagkracht aanspreken.

Dat betekent niet dat de corporaties het gelijk geheel aan hun zijde hebben. Het wantrouwen van de politiek is gebaseerd op het feit dat corporaties in het verleden onvoldoende hebben gepresteerd. De goede voornemens van de sector, zoals verwoord in het 'Antwoord aan de samenleving', moeten nu ook daadwerkelijk omgezet worden in daden. Daarbij past geen vrijblijvendheid.

Het fonds moet gevuld worden door een vermogensafhankelijke heffing; de rijkere corporaties met de grootste overmaat aan vermogen betalen het meeste. De gemeenten en corporaties moeten er een beroep op kunnen doen voor investeringen en activiteiten in het kader van de wijkaanpak. Als voorwaarde geldt dat bij de ingediende plannen lokale huurders- en bewonersorganisaties daadwerkelijk zijn betrokken. Daarnaast kan een beroep op het investeringsfonds worden gedaan voor investeringen in de sociale nieuwbouw, energiebesparing en woningverbetering.

Ten slotte moet een deel van de middelen aangewend worden om huren betaalbaarder te maken; dit is namelijk ook één van de prioriteiten van het kabinet, de gemeenten, corporaties en de Woonbond voor de komende jaren. Hiervoor moeten op centraal niveau concrete afspraken worden gemaakt. De Woonbond heeft er in dit verband onlangs voor gepleit dat er op kosten van de corporaties in alle huurwoningen energiezuinige verwarmingsketels (HR-ketels) worden geplaatst en spouwmuurisolatie plaatsvindt. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee van huurders. Ook moet de korting op de huurtoeslag in 2008 worden teruggedraaid om de koopkracht van lagere inkomens volgend jaar op peil te houden.

Door het tripartiete fonds wordt een niet-vrijblijvend stelsel van verevening geïntroduceerd, waarbij rijkere en niet-actieve corporaties bijdragen aan de activiteiten van actieve corporaties. Ook een gemeente kan een bijdrage uit het fonds krijgen, maar alleen voor activiteiten die voortvloeien uit afspraken die op lokaal niveau niveau gemaakt worden tussen gemeente, corporatie en bewoners. De nadruk ligt op de 40 wijken uit de wijkaanpak, maar bij uitzondering kunnen ook andere wijken een beroep op het fonds doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor energiebesparende projecten en nieuwbouwopgaven.

Met een tripartiet fonds blijft het geld van de corporaties binnen de volkshuisvestingssector en verdwijnt de vrijblijvendheid die de huidige situatie zo typeert. Het tripartiete bestuur leidt tot meer draagvlak en daadkracht. We kunnen dan eindelijk aan de slag om de uitdagingen in het Coalitieakkoord aan te pakken.

(Bron: De Nederlandse Woonbond)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief