Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verbinden is sterker dan opdelen

22 JUN 09

Over Fons van Westerloo

Fons van Westerloo is mediazakenman. Sinds mei is hij voorzitter van de door De Telegraaf gesteunde aspirant publieke omroep 'Wakker Nederland'.

De gemiddelde leeftijd van de leden van Wakker Nederland is rond de 50 jaar en ouder. Veel van onze leden hebben al kleinkinderen. Zij hebben Nederland en de rest van de wereld in relatief korte tijd radicaal zien veranderen.


Opvattingen
Liefst 20 procent van onze leden heeft nog bewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Het zal geen verbazing wekken dat deze veranderingen een belangrijke betekenis hebben op het verdere verloop van hun leven en hun veranderde opvattingen.

Onveilig
In 1960 was de criminaliteit in omvang betrekkelijk klein. Nu, bijna vijftig jaar later is criminaliteit een van de grootste ergernissen van ons land. Het gevoel van onveiligheid was een halve eeuw geleden geen onderwerp van gesprek. Nu is het een hoofdthema onder vrijwel alle politieke partijen.

Nachtwakersstaat
De sociale cohesie in de verzorgingsstaat van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft in de perceptie van veel landgenoten plaatsgemaakt voor een welvaartstaat die trekjes vertoont van een nachtwakersstaat. In deze staat bemoeit de overheid zich voornamelijk met het garanderen van de veiligheid van de burgers en het handhaven van de rechtsorde en zelfs dat kost grote moeite.

Onvrede
In deze snel veranderde samenleving maken burgers zich terecht grote zorgen over hun eigen leven, het leven dat nog komt en de toekomst van het nageslacht. De eigen welvaartsverwachting speelt daarbij een belangrijke rol, maar veel vaker gaat het om immateriële zaken zoals het gevoel van onveiligheid, de problemen in de zorg. Voorts de kwaliteit van het onderwijs, de angst voor radicale moslims, de zelfverrijking van een kleine groep, de verstikkende bureaucratie, de onbegrepen regelgeving, zorgen om het milieu. Het zijn in dit opzicht veelal mensen die onvrede hebben met bepaalde ontwikkelingen, anders dan dat ze maatschappelijk teleurgesteld zouden zijn.

Bijdrage
De omroepvereniging Wakker Nederland wil een verbindend element en stem zijn voor de door ons geschetste maatschappelijke stroming en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de pluriformiteit in Nederland. Een dergelijke maatschappelijke stroming wordt volgens ons niet door een andere publieke omroep vertegenwoordigd. Dit wordt ook min of meer toegegeven in het rapport van de visitatiecommissie landelijke publieke omroep 2004-2008 dat in april 2009 verscheen. In dit lezenswaardige rapport wordt het volgende opgemerkt:

…’Ten tweede is het bestel onvoldoende representatief. Bepaalde bevolkingsgroepen of maatschappelijke stromingen worden niet of te weinig bediend. Het huidige systeem van toetreding gebaseerd op omroeplidmaatschap waarborgt niet zondermeer dat de beoogde representativiteit tot stand komt’.

Conservatief
Zo kent ons politieke bestel geen omroep met een conservatief profiel, ofschoon een aantal christelijke omroepen zoals de EO deze kenmerken op godsdienstig oogpunt wel bezit.

Evenwicht
Ooit spraken omroepen zoals TROS en AVRO met herkenbare actualiteitenprogramma’s zoals TROS Aktua en AVRO’s Televizier wel tot de verbeelding van menige, conservatieve Nederlander, maar dat is anno 2009 niet meer het geval. Zelfs voorzitter Henk Hagoort van de Publieke Omroep spreekt van ‘3x de Volkskrant’ als het gaat om de huidige actualiteitenprogramma’s. Joop Daalmeiers van de NPS vroeg zich al eerder af: Waarom hebben we geen Telegraaf of NRC op de TV” Wakker Nederland wil het evenwicht herstellen.

Pragmatisch
In onze ogen is conservatisme geen ideologie. Het conservatisme heeft wel heel duidelijke standpunten. Het gaat daarbij om zaken zoals een terugtredende rol voor de overheid waarbij het bedrijfsleven zeker niet ruim baan krijgt. De recente beurscrisis heeft bewezen waar deze neo-liberale houding toe kan leiden.
Conservatieven hebben respect voor de echte autoriteit, zijn tegen nivellering van het onderwijs, gaan uit van een corrigerend mensbeeld waarbij opvoeding en discipline een belangrijke rol spelen. Bij conservatisme speelt traditie, die voortkomt uit een historisch gegroeide ontwikkeling, een belangrijke rol. Conservatieven geloven niet in de maakbaarheid van de samenleving. Zij zijn veeleer pragmatisch ingestelde mensen die het praktisch handelen als uitgangspunt nemen. Conservatieven zijn in ons land voorstander van een constitutionele monarchie.

Identiteit
Conservatieve bewegingen in de wereld zijn niet zelden nationalistisch getint. Wakker Nederland kan zich niet in overdreven nationalisme vinden, hooguit in chauvinisme, zoals bij prestaties van Nederlanders bij onder andere in bedrijfsleven en sportwedstrijden. Wakker Nederland hecht wel veel waarde aan een eigen nationale staat en vindt eigen identiteit en cultuur zeer belangrijk in een groter Europa en multiraciale samenleving.

Tegenwicht
Wakker Nederland wil zich overigens onder geen beding een puur conservatieve, of rechtse omroep noemen, laat staan een omroep waar uitsluitend rechtse en ontevreden, bezorgde burgers zich thuis voelen. Wakker Nederland is wel een omroep die ruimte wil geven aan een liberaal conservatief stemgeluid die zich ten doel stelt een evenwichtige meningsvorming te bewerkstelligen binnen de publieke omroep door vanuit haar doelstelling een inhoudelijk tegenwicht te bieden aan de gevestigde krachten binnen die publieke omroep. Immers, een omroep met een liberaal conservatief profiel ontbreekt vreemd genoeg in Hilversum. Dat is hoogst merkwaardig omdat qua stemmenaantal tijdens verkiezingen de partijen links, links van het midden en rechts en rechts van het midden elkaar wel in evenwicht houden en in het bestel dit sinds niet helder zichtbaar meer in ons bestel. Daar wil Wakker Nederland in positieve zin een einde aanmaken.

Fons van Westerloo

Naar boven

Tags:
Fons van Westerloo,
Wakker Nederland
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief