Afstammingsreeks Ruurd Tietes - Bart Chabot

De verste verwant van Bart Chabot werd geboren in de zeventiende eeuw.

I. Ruurd Tietes, boer, eerst te Oosthem later te Heeg,  tr.1e Wijmbritseradeel. ca. 1680 Atje Gosses, van Oosthem, dr. van Gosse Riemers en Yts Jenties,; tr. 2e Heeg (Wijmbritseradeel) 15 nov. 1706 Tiertie IJges; tr. 3e Heeg (Wijmbritseradeel) 24 nov. 1709 Houck Gerbens, van Heeg.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

II. Riemer Ruurds, geb. Heeg ca. 1700, welgesteld boer te Idzega, overl. na 1780, tr. Heeg 14 april 1720 Acke Meijnertsdr, van Idzega.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Meijnert Riemers, geb. [Idzega], schipper te Heeg, tr. Heeg 23 okt. 1763 Vroukje(n) (Fronica) Meiner(t)s, geb. Heeg ca. 1744, overl. Idzega 26 mei 1807, dr. van Meinert Tjerks en Dirkje Athes.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Riemer Meijnerts Smakman, ged. Heeg 13 maart 1767, schipper op een smak,  ingedeeld bij de nachtwacht van Lisse (1811) overl. Lisse 26 april 1840 , tr. Lisse 14 juni 1795 Catharina Jacobsdr Kroon, ged. Lisse 13 okt. 1772, overl. ald. 11 okt. 1849, dr. van Jacob Woutersz Kroon en Grietje Cornelis Ruijgrok van der Werve.

Uit dit huwelijk ondemeer:

V. Margaretha Smakman, ged. Lisse 3 mei 1801, overl. ald. 15 febr. 1875, had eerst een relatie met N.N.; tr. Lisse 11 mei 1828 Willem Beijk, ged. Lisse 22 dec. 1790, bouwman (1928),  overl. Lisse 16 aug. 1856, zn. van Sijmen Willemse Beijk en Neeltje Pieters Droog.

Uit de relatie:

VI. Theodorus (Dirk) Smakman, geb. Lisse 13 juni 1824, schippersknecht (1850), schipper te Beverwijk (1852), landmeter bij de Kanaalwerkzaamheden (1861) en sluiswachter, overl. IJmuiden, gemeente Velsen 7 mei 1896, tr. Velsen 3 febr. 1850 Geertruida Post, geb. Velsen 27 febr. 1824, overl. IJmuiden, gemeente Velsen 8 febr. 1902, dr. van Huig Post en Francijntje Hoebe.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Anna Cornelia Smakman, geb. Velsen 18 juli 1860, overl. Haarlem 19 maart 1933, tr. Velsen 5 april 1883 Johannes Jacobus Bonarius, geb. Santpoort, gemeente Velsen 26 okt. 1859, loodgieter, overl. Haarlem 12 maart 1940, zn. van Bartholomeus Franciscus Bonarius en Maria Anna Lietmeijer.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Geertruida Johanna Bonarius, geb. Haarlem 30 jan.1889, overl. Heemstede 4 aug. 1966, tr. Haarlem 11 jan. 1922 Antonius Johannes Bernardus Chabot, geb. Haarlem 12 mei 1889, kantoorbediende, overl.Haarlem 8 okt. 1960, zn. van Petrus Josephus Chabot en Maria Agnes Remmé.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Gerardus Josephus Antonius Chabot, geb. Schoten 20 sept. 1925, tr. Den Haag 20 nov. 1953 Anna Maria Caroline Gerarda Jacoba Leermakers, geb. Den Haag 7 febr. 1932, dr. van Wilhelm Emanuel Hendrik Leermakers en Anna Maria Lüders.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Bartholomeus Antonius Wilhelmus Chabot, geb. Den Haag 26 sept. 1954.

beroepsopleiding

1863 - Oprichting van de Polytechnische school in Delft, de eerste beroepsopleiding voor architecten en bouwkundig ingenieurs; vanaf 1905 Technische Hogeschool genoemd.

Ondertussen in de...

Interbellum
Interbellum
1918-1940
Periode 'tussen beide wereldoorlogen'. In Nederland een betrekkelijk rustige periode...