Afstammingsreeks Michiel de Ruyter - Pauline Insinger

De verste verwant van Pauline Insinger werd geboren in 1607 en is niemand minder dan Michiel de Ruyter.

I. Michiel Adriaenszoon de Ruyter, ged. Vlissingen 24 maart 1607, als zoon van Adriaen Michielszn en Aelken Jansdochter de Ruyter, luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland, was groot-burger van Amsterdam en werd op 12 augustus 1660 door Frederik III van Denemarken voor hem en zijn afstammelingen in de Deense adel opgenomen, terwijl de koning van Spanje hem tot hertog verhief, overl. (aan verwondingen van  22 april) Syracuse 29 april 1676, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18 maart 1677, tr. 1e Vlissingen 16 maart 1631 Maekien Velters, geb. Grijpskerke 16 maart 1604, overl. 30 dec. 1631, begr. Vlissingen (Engelse kerk); tr. 2e Vlissingen 1 juli 1636 Neeltje Engels, geb. Vlissingen 1607, overl. ald. 25 sept. (begr. 2 okt.) 1650, dr. van Engel Eewoutszn en Cornelia N.; tr. 3e Vlissingen 9 jan. 1652 Anna van Gelder, geb. Vlissingen 1614, overl. 18 febr. en begr. Amsterdam 17 maart 1685, wed. van Jan Pouwelszn.

Hugo de Groot, Jan van Riebeeck en Kenau Hasselaarsdochter vallen af 

Uit het derde huwelijk ondermeer:

II. Margrijtje (Margaretha) de Ruyter, geb. Vlissingen 1 dec. 1652, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22 dec. 1688, tr. ald. 28 maart 1673 ds. Bernardus Somer, geb. Vlissingen 21 jan. 1642, predikant te Serooskerke, Vlissingen en Amsterdam, overl. Veere 2 juni 1684, zn. van ds. Cornelis Somer en Elisabeth Kien.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Margaretha Somer, ged. Amsterdam (Zuider Kerk) 21 jan. 1680, begr. Amsterdam 12 sept. 1758, tr. ald. 12 april 1701 Mr. Coenraad de Wilhem, geb. Amsterdam 25 dec. 1664, secretaris van de desolate boedelkamer der stad Amsterdam, begr. ald. 26 dec. 1732, zn. van Mr. David de Wilhem en Hillegonda van Beuningen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Mr. David de Wilhem, ged. Amsterdam (Zuider Kerk) 18 okt. 1705, secretaris van de desolate boedelkamer, commissaris bank van lening, schepen van Amsterdam, bewindhebber der V.O.C. ald., begr. Amsterdam 13 okt. 1768, tr. Amsterdam 2 maart 1728 Clara Susanna Backer, geb. Amsterdam 12 dec. 1708, regentes oudemannenhuis, begr. Amsterdam 6 dec. 1766, dr. van mr. Willem Backer en Machtelina Henrietta van der Goes.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Machtelina Henriëtta de Wilhem, geb. Amsterdam 24 dec. 1730, regentes spin- en werkhuis 1764 tot overl., overl. Amsterdam 24 jan. 1797, tr. Amsterdam 22 mei 1753 Mr. Gerbrand Elias, geb. Amsterdam 10 maart 1728, j.u.d. Leiden 1750, advocaat te Amsterdam, kerkmeester Nieuwe Kerk 1748-, commissaris grote accijns 1749, heemraad van de Nieuwer-Amstel 1749-, commissaris huwelijkse zaken 1750-1753, 1766, commissaris kleine zaken 1754-1757, 1760, 1762, schepen 1757, 1758, 1761, 1763, 1764, 1767, 1768, raad in de vroedschap van Amsterdam 1764-1769, bewindhebber V.O.C. 1768 tot overl., overl. Amsterdam 5  febr. 1769, zn. van Mr. Pieter Elias en Maria Philippina van Tongeren.


Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Jhr. Mr. David Willem Elias (R.N.L.), geb. Amsterdam 21 aug. 1758, j.u.d. Leiden 1778, commissaris zeezaken te Amsterdam 1781, commissaris kleine zaken 1782-1783, schepen 1784, commissaris Desolate Boedelkamer 1785-1787, protonotarius 1787 -, pensionaris 1787-1791, hoofdschout van Amsterdam 1792-1795, bewindhebber W.I.C. 1785-, lid provisioneel bestuur van Amsterdam 1813-, lid stedelijke raad 1814-, lid vergadering van notabelen 1814, burgemeester van Amsterdam 1814 tot overl., lid Ridderschap 1815 tot overl. en Prov. Staten van Holland 1815-1826, curator Athenaeum Illustre 1822 tot overl., lid syndicaat der Nederlanden 1815- en amortisatie syndicaat 1822 tot overl., voorzitter raad van bestuur Kon. Academie voor Beeldende Kunsten, vice-president Ned. Bijbelgenootschap 1814 tot overl., overl.  Amsterdam 7 dec. 1828, tr. 1e Amsterdam 1 juli 1783 Anthonia Faas, geb. Amsterdam 4 juni 1763, overl. ald. 10 maart 1792, dr. van Mr. Nicolaas Faas en Anna Maria Calkoen; tr. 2e Amsterdam 1 juli 1793 Catharina Susanna van de Poll, geb. Amsterdam 22 aug. 1754, overl. ald. 29 okt. 1830, dr. van Mr. Jan van de Poll en Sara de la Court.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VII. Jhr.Mr. Gerbrand Faas Elias (R.N.L., C.E.K.)., geb. Amsterdam 18 april 1784, j.u.d. Leiden 1806, lid vergadering van notabelen 1814, lid commissie tot herstel Nationale Schuld 1814-, regent burgerweeshuis te Amsterdam 1816-, commissaris conversie oorlogsbelasting (1816), poldermeester Sloter Binnen- en Middelveldsche gecombineerde polder 1817-, lid Ridderschap van Holland 1819-1840, Noord-Holland 1840-1850, lid Prov. Staten van Holland 1820-1840, van Noord-Holland 1840-1850, lid raad van Amsterdam 1829-1851, commissaris Ned. Bank en Grootboek Nationale Schuld, hoogheemraad 1807- en dijkgraaf 1818 tot overl. Zeeburg en Diemerdijk, dijkgraaf van Amstelland 1823 tot overl., commissaris vaarten tussen Amsterdam, Muiden en Naarden, overl. Amsterdam 5 maart 1864, tr. Amsterdam 30  nov. 1809 Margaretha Clara van de Poll, geb. Amsterdam 26 sept. 1783, overl. ald. 24 jan.1862, dr. van Mr. Pieter van de Poll en Anna Maria Backer.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Jkvr. Anna Maria Faas Elias, geb. Amsterdam 1 sept. 1810, overl. Arnhem 5 dec. 1884, tr. Amsterdam 20 april 1837 Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken (R.N.L.), geb. Utrecht 28 sept. 1805, ambtenaar (1837), kamerheer i.b.d. van Koning Willem I, Willem II, en Willem III 1838 tot overl., overl. Arnhem 6 maart 1888, zn. van Hendrik Willem Jacob baron Tuyll van Serooskerken en Adriana Meinarda Johanna van Nellesteyn.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Hendrik Willem Jacob baron van Tuyll van Serooskerken, geb. Amsterdam 9 dec. 1838, rentmeester kroondomein rentambt Arnhem en Wageningen 1873-1903, kamerheer i.b.d. 1879 tot overl. van Koning Willem III en Koningin Wilhelmina, overl. k. Heeze 2 sept. 1916, overl. k. Heeze 2 sept. 1916, tr. Arnhem 11 juni 1868 Cecilia Johanna gravin van Limburg Stirum, geb. h. Vaartzicht, Oudwoude 8 dec. 1839, overl. k. Heeze 20 juli 1930, dr. van  Louis Gaspard Adrien graaf van Limburg Stirum en Cecilia Johanna van Scheltinga.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken (O.O.N.), geb. Arnhem 9 mei 1869, rentmeester kroondomein rentambt Arnhem, kantonrechter plv. te Arnhem 1899-1905, lid gemeenteraad en wethouder van Arnhem, burgemeester van Zeist 1919-1933, kamerheer i.b.d. van Koningin Wilhelmina, overl. Zeist 11 jan. 1945, tr. 1e Den Haag 25 maart 1897 Jkvr. Wilhelmina Pieternella van Eys, geb. Amsterdam 30 aug. 1872, overl. h. Den Enk, Arnhem 20 febr. 1908, dr. van Jhr. Theodoor Hendrik van Eijs en jkvr. Pieternella Jacoba van Karnebeek; tr. 2e Arnhem 3 mei 1910 Geertruida Maria barones van Lynden, geb. Arnhem 15 okt. 1884, overl. Zeist 29 april 1982, dr. van baron Mr. Dirk Rijnhard Bernard, heer van den Cannenborch en Jkvr. Wendela Catharaina Maria Boreel.

Gijsbert Karel van Hogendorp en Rutger Jan Schimmelpenninck vallen af

Uit het eerste  huwelijk ondermeer:

XI. Emilie Henriëtte Adèle barones van Tuyll van Serooskerken, geb. h. Den Enk, Arnhem, 15 maart 1899, tr. Paroengkoeda (Soekaboemi, West-Java) 3 juni 1930 Jhr. Hugo Boreel, geb. h. Westerhout,  Wijk aan Duin 5 dec. 1884, hoofdadministrateur Theeonderneming Parakan Salak (Soekaboemi), overl. h. Westerhout 26 febr. 1962, zn. van Jhr. Gerard Salomon Boreel en Jkvr. Sophie Geertruida Françoise Gevers.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Jhr. Mr. Geert Frans Boreel, geb. Soekaboemi (West-Java) 29 juni 1934, oud-voorzitter Raad van Bestuur Coöp. Ver. Centraal Beheer u.a. te Apeldoorn, voorzitter direktie Oranje Nassau Groep B.V. te Amsterdam, tr. Bloemendaal 11 okt. 1958 Jkvr. Henriette Nancy Leopoldine van Riemsdijk, geb. Bentveld 25 dec. 1935, dr. van Jhr. Mr Barthold Willem Floris van Riemsdijk en Nancy Leopoldine Marie gravin van Limburg Stirum.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIIIa. Jhr. Drs. Barthold Willem Lucas Boreel, geb. Haarlem 9 aug. 1960, econ. drs., werkzaam Amsterdamse Investeringsbank N.V., luitenant-ter-zee 2e kl. K.M.R.

XIIIb. Jkvr. Mr. Pauline Danielle Boreel, geb. Hengelo 14 mei 1964 

Deltaplan

1957 - De Tweede Kamer gaat akkoord met het Deltaplan, ter afsluiting van de zeegaten. Het is het meest ambitieuze waterstaatsproject dat in Nederland is ondernomen. Rijkswaterstaat denkt dat de uitvoering zo’n 20 jaar in beslag zal nemen en dat het project tussen de 2 en 3 miljard zal kosten. Het lossen van een IJ-pont in Amsterdam geeft een mooi tijdsbeeld van de soorten van transport in 1957.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...