Afstammingsreeks Johan de Witt - Anouk van Wijnbergen

De verre verwant van Anouk Wijnbergen is niemand minder dan Johan de Witt!

I. Mr. Johan de Witt, heer van Zuid- en Noord-Linschoten, Snelrewaard, Hekendorp en Yselveere, geb. Dordrecht 24 sept. 1625, onderwijs aan de Latijnse school te Dordrecht 1635-1641, ingeschreven als student in de rechten aan de Hogeschool te Leiden 24 okt. 1641, gepromoveerd, tezamen met zijn broeder Cornelis aan de Universiteit te Angers tot doctor in de beide rechten 22 dec. 1645, grondlegger der verzekeringswiskunde, wiskundige, advocaat voor het Hof van Holland, Zeeland en Friesland 11 nov. 1647-1650, pensionaris van Dordrecht 21 dec. 1650-1652, raadpensionaris der Staten van Holland en West-Friesland 23 juli 1653 -
4 aug. 1672, lid van de Ordre de l’Union de Joye juli 1653, pensionaris der Ridderschap van Holland en West-Friesland 1653-1672, stadhouder en registermeester der Lenen van Holland en West-Friesland 5 mei 1660-1672, grootzegelbewaarder der Staten van Holland en West-Friesland 13 sept. 1660-1672, gedeputeerde op de Vloot 25 juli 1665 en 26 sept. 1666, gedeputeerde der Staten van Holland en West-Friesland ter educatie van Prins Willem III, Kind van Staat 1666, Raad in de Hoge Raad van Holland en Zeeland 4-20 aug. 1672, mislukte aanslag op zijn leven Den Haag 21 juni 1672, vermoord ald. 20 en begr. ald. Nieuwe Kerk, in de nacht van 21 op 22 aug. 1672, zn. van Mr. Jacob de Witt Cornelisz. en Anna Johansdr van den Corput, tr. Amsterdam Nieuwe Kerk (NK) 16 febr. 1655 Wendela  Bicker, ged. Amsterdam (NK) 30 dec. 1635, overl. Den Haag 1 juli 1668, dr. van Dr. Jan Bicker , burgemeester van Amsterdam  en Agniet de Graeff.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II.  Maria de Witt, geb. Den Haag 12 en ged. ald. (St. Jacobs Kerk) 25 sept. 1660, overl. Amsterdam 3  febr. 1689, tr. Sloten 21 mei 1680 Willem Hooft, ged. Amsterdam (rem.) 8 aug. 1661, secretaris van Amsterdam 1678-1690, schepen (1708) en burgemeester van Delft 1720, baljuw en dijkgraaf van Delfland 14 maart 1721-1740, meesterknaap van Holland en West-Friesland 18 juli 1721, bewindhebber der Oost-Indische Compagnie Kamer Delft, overl. ald. 15, begr. Amsterdam Oude Kerk 19 jan. 1740, zn. van Mr. Henrick Hooft, heer van Oud-Carspel, Schoten en Schoterbosch, burgemeester van Amsterdam en Aeghje Hasselaer, hij hertr. Woerden 25 okt. 1699 Adriana Verburch, gesch. echtgen. van Mr. Gerard Putmans Jansz. 

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Agatha Wendela Hooft, ged. Amsterdam (NK) 13 maart 1686 (doopget. Symon van Halewijn en Geertruyt Bickers), overl. [Zierikzee] 5 nov. 1721 en begr. Haamstede, tr. Woerden 8 juni 1706 Rutschert (Rutger) Mogge, baanderheer van Haamstede, heer van Koudekerke (1716) en Welland (1716), ged. Zierikzee 22 nov. 1682, schepen 1707-1719 en 1729, raad 1712-1729 en burgemeester 1720-1726 van Zierikzee, overdeken schippersgilde 1718-1727, secretaris 1720-1726 van thesaurieren, regent weeshuis 1720-1727, leenman van de grafelijkheid van Zeeland beoosten de Schelde 1721-1729, rentmeester van de dubbele 100e penning over Duiveland (1726)- 1729, woonde als weduwnaar op het kasteel te Haamstede,  overl. ald. 2 nov. 1729, zn. van Mr. Iman Mogge en Helena Catharina de Witte.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Mr. Iman Mogge van Haamstede, baanderheer van Haamstede, heer van Koudekerke, Welland en de Westerbander duinen, geb. Alphen h. Langenrode 7 aug. 1707, student rechten, promotie Orléans, poorter van Amsterdam 21 dec. 1733, commissaris huwelijkse zaken 1731, 1732, 1734, 1735 en 1736, schepen 1733, raad ter Admiraliteit in Zeeland 1736-1737 van Amsterdam en kerkmeester Zuiderkerk 1730-1731, overl. Delft 4 sept. 1737 en begr. Haamstede, tr. Amsterdam (NK) 8 aug. 1730 Mara Agatha van Collen, ged. Amsterdam (Am.K) 27 juni 1711, overl. Delft 4  en begr. Haamstede 6 dec. 1784, dr. van Dr. Bauduin van Collen en Maria Jacoba van Bambeeck.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Maria Jacoba Mogge van Haemstede, ged. Amsterdam  26 nov. 1733, overl. Overschie,    h. De Tempel 18 juli 1756 en begr. Haamstede , tr. Amsterdam (NK) 5 mei 1750 Jan Nicolaas Christiaan van Kretschmar, heer van Noord-Scharwoude, geb. Delft 26 febr. en ged. (OK) 1 maart 1726, kapitein van een compagnie dragonders tot 1750, raad 1756-1786, havenmeester Delfshaven 1757, weesmeester 1760/61, schepen 1763, gedeputeerde ter dagvaart 1772, burgemeester 1774/75/78/83/84 en gedeputeerde ter Generaliteits Rekenkamer 1779 van Delft, overl. Haamstede 30 juni 1788, en begr. ald., zn. van Jan Theodoor Philibert van Kretschmar en Sophia van Vlaerdingerwout.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Maria Agatha van Kretschmar, vrouwe van Noord-Scharwoude, geb. Delft 29 nov.1751, overl. h. Pasgeld, Rijswijk 27 okt. 1798, tr. Haamstede 18 okt. 1768 Mr. Willem Hendrik Teding van Berkhout,  geb. Delft 7 jan. 1745, j.u.d. Leiden 1767, directeur 1767-1771, 1781-1786, 1806-1809 van het pieuse fonds van Maria Duyst genaamd de Kist van Beresteyn, veertigraad 1775-1788, havenmeester 1778-1780, schepen 1782-1785, kapitein schutterij, lid provisionele municipaliteit 1795, achtman van Pijnacker, secretaris Hoge Vierschaar van Delfland, lid Nationale Vergadering 1796-1797, burgemeester van Delft 1808, overl. h. Pasgeld, Rijswijk  4 juni 1809, zn. van Jan Teding van Berkhout en Cornelia Hillegonda van Schuylenburch, hij hertr. Delft 17 maart 1800 Sophie Guillaumine Aillaud.
 
Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Jhr.Mr. Jan Teding van Berkhout, heer van Hoenlo -door koop- 1801, geb. Delft 16 juli 1769, j.u.d. Leiden 1790, lid vierschaar Zuid-Holland 1792-1793, lid Staten van Overijssel 1796-1797, landrentmeester kwartier van Vollenhove 1800-1810 en rentmeester St.-Janskamp 1800-1810, lid en president commissie van landbouw in Overijssel 1805-1818, ontvanger belastingen te Wijhe 1811-1816, lid departementale raad van Overijssel 1812-1814, commies-ontvanger te Haarlem 1816, ontvanger 2e kl. convooien en licenten 1816 tot overl., overl. h. Hoenlo, Olst 15 april 1820, tr. Amsterdam 12 juni 1791 Catharina Justina Clifford, geb. Amsterdam 2 sept. 1772, overl. Deventer 28 sept. 1826, dr. van Mr. Pieter Clifford en Catharina Bouwens.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Jhr. Jan Willem Hendrik Teding van Berkhout, heer van Hoenlo, geb. h. Bonckenhave, Ambt-Vollenhove 14 juli 1797, lid Prov. Staten van Overijssel 1841-1843, lid Gedep. Staten, heemraad Salland 1855-1869, overl. Deventer 2 dec. 1877, tr. Haarlem 30 sept. 1824 Jkvr. Maria Quarles van Ufford, geb. Haarlem 15 aug. 1800, overl. Deventer 4 dec. 1878, dr. van Jhr. Pieter Nicolaas Quarles van Ufford en Margaretha Geertruida Hoofman.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Jkvr. Louise Teding van Berkhout, geb. h. Hoenlo 14 mei 1834, overl. Den Haag 31 juli 1907, tr. Olst 8 juli 1858 Ir. Jacobus van der Toorn (R.N.L.), geb. Den Haag 7 aug. 1828, hoofd-ingenieur Rijkswaterstaat 1874 tot overl., overl. Middelburg 24 febr. 1888, zn. van Adam van der Toorn en Margaretha Petronella Vroeg.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Alfred Adam Jacobus Hieronimus van der Toorn, geb. Kampen 27 april 1869, fotograaf, overl. Arnhem 22 april 1919, tr. Voorst 18 sept. 1901 Martha Agnes Bernhardine Bosse, geb. Deventer 15 nov. 1872, overl. Arnhem 26 juli 1938, dr. van Johann Heinrich Martin Bosse en Jenni Mathilde Dorothea Müller.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Jacobus Martin van der Toorn, geb. Ubbergen 5 jan. 1908, electrotechnisch ingenieur overl. Almelo 7 mei 1979, tr. Arnhem 2 dec. 1942 (echtsch. Arnhem 25 juni 1971) Frederika Henschen, geb. Amsterdam 8 mei 1918.

Uit dit huwelijk ondermeer

XII. Martha Agnes Marijke van der Toorn, geb. Voorst 1 dec. 1943  schoonheidsspecialiste, tr. 8 nov. 1962 Eddy Louis  Wijnbergen geb. Utrecht 21 jan. 1942 manager
 
Uit dit huwelijk ondermeer

XIII.  Anouk Inez Wijnbergen geb. Deventer 19 april 1970. Servicelijnmedewerker

arbeiderswoningen

1851 - In Amsterdam wordt de ‘Vereeniging ten behoeve van de Arbeidersklasse’ opgericht. In 1853 levert de vereniging een eerste complex van 18 woningen.

Ondertussen in de...

Koninkrijk
Koninkrijk
1814-1914
Na de val van Napoleon wil het Congres van Wenen de oude orde in Europa herstellen...