Afstammingsreeks Jan Heijn - Henny Huisman

De verre verwant van Henny Huisman wordt geboren omstreeks 1595.

I. Jan Heijn, geb. Oostzaan ca. 1595, “Schotskoopman”, zn. van Heijnderick en Eefje [Willemsdr], tr. Mary Luyts, dr. van Luyt Thijmonsz, “Schotskoopman” en Beertje Sijmons.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Luycas Jansz, geb. Oostzaan ca. 1635, “houtcooper”, ondermeer schepen te Landsmeer juli 1673, overl. [Landsmeer] nov. 1673, tr. ca.1665 Lobje Claesdr, begr. Landsmeer 7 jan. 1692, wed. van Pieter Pietersz.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Luycas Luycasz (Goeden), ged. Landsmeer 15 april 1674, tr. Buiksloot [16] okt. 1695 Trijntje Pieters Warmenhuysen, ged. Landsmeer 16 aug. 1676, dr. van Pieter Jansz Warmenhuysen en Maritje Garbrants Gruys.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Luycas Luycas Goede, ged. Landsmeer 23 sept. 1696, boer, vroedschap vanaf 1733, kerkmeester in 1739, schepen voor 1743 en burgemeester van Landsmeer in 1744, 1747 en 1750, begr. ald. 21 dec. 1761, tr. voor 21 sept. 1725 Trijntje Dirks Heijnis, ged. Landsmeer 2 dec. 1699, begr. ald. 14 febr. 1776, dr. van Dirck Heijnisz en Lijsbeth Pieters Mul.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Dirk Luycasz Goede, geb. Landsmeer ca. 1728, boer, overl. Nes op Ameland 11 sept. 1801, tr.1e [Landsmeer] 1751 Grietje Dirks Blauw, van Landsmeer, begr. ald. 11 nov. 1752; tr. 2e Landsmeer 1 juni 1755 Maritje Sijmons Nek, ged. Watergang 29 jan. 1730, begr. Landsmeer 4 febr. 1763, dr. van Simon Claesz (van) Neck en Lijsbeth Claasdr Luyt; tr. 3e Ilpendam 9 febr. 1766 Hillegont Claas Schilder, ged. Jisp 8 juni 1738, begr. Landsmeer 14 juni 1774, dr. van Klaas Jans Schilder en Grietje Andries Meij, wed. van Jan Maartens Wagenaar; tr. 4e Landsmeer, (aangifte impost 20 okt.) 1775 Grietje Dirks Hander, van Wognum, begr. Landsmeer 5 okt. 1776; tr. 5e Landsmeer (aangifte impost 3 jan.) 1777 Marritje Cornelis Bla(a)uw,  ged. Ransdorp 1 jan. 1746, begr. Landsmeer 30 sept. 1780, dr. van Cornelis Bla(a)uw en Antje Wijbrands; tr. 6e Landsmeer (aangifte impost 21 april) 1781 Antje Jacobs de Haan, ged. Ferwerd 5 juli 1739, overl. Landsmeer 25 febr. 1819, dr. van Jacob Pytersz de Haan en Neeltje Johannis.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

VI. Geertje Dirks (de) Goede, ged. Landsmeer 1 maart 1761, overl. Oostzaan 18 nov. 1828, tr. Oostzaan 17 sept. 1780 Pieter Klaasz Kuijper, ged. Oostzaan 3 sept. 1758, boer, zn. van Klaas Pietersz Kuijper en Engeltje Hendriks Slootman.

Uit dit huwelijk ondermeer:


VII.
Maritje Kuijper, geb. Oostzaan 8 febr. 1793, overl. ald. 22 jan. 1835, tr. Oostzaan 3 dec. 1820 Klaas Sopjes, geb. Oostzaan 15 febr. 1796, werkman (1820), overl. Oostzaan 29 sept. 1850, zn. van Olphert Sopjes en Hendrikje Stam.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Pieter Sopjes, geb. Oostzaan 25 dec. 1824, arbeider, overl. Oostzaan 21 maart 1907, tr. Oostzaan 16 nov. 1849 Maartje (Maria) Romeijn (Romein), geb. Oostzaan 29 juni 1826, overl. ald. 11 maart 1900, dr. van Dirk Romein en Wolmet Duin (Duim).

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Trijntje Sopjes, geb. Oostzaan 18 juli 1871, overl. ald. 3 jan. 1911, tr. Oostzaan 15 sept. 1899 Pieter Lust, geb. Oostzaan 23 nov. 1867, kalkbrander (1924), overl. Warnsveld 15 maart 1954, zn. van Jan Lust en Maria Veen, wedr. van Elisabeth de Lange. Pieter hertr. Oostzaan 12 mei 1916 Johanna Hannema, geb. Hennaarderadeel 18 dec. 1877, overl. Oostzaan 5 april 1951.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Maartje Lust, geb. Oostzaan 4 maart 1900, overl. Zaanstad 10 okt. 1984, tr. Oostzaan 24 jan. 1924 Arend Huisman, geb. Blokzijl 4 dec. 1896, koopman in matten enz, textielhandelaar, overl. Zaandam 29 jan. 1973, zn. van Harmen Huisman en Hiltje Zandbergen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Harmen Huisman, geb. Zaandam 15 aug. 1925, overl. Castricum 16 april 2004, tr. Zaandam 18 mei 1949 Elisabeth Maria Dijkstra, geb. Zaandam 1 juni 1929, dr. van Hendrikus Josephus Dijkstra en Johanna Elisabeth Dupon.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Hendrikus Josephus Huisman, geb. Zaandam 18 juni 1951. 

de telegraaf

1845 - Tussen Amsterdam en Haarlem komt, ten behoeve van de spoorwegen, de eerste telegraafverbinding tot stand. Twee jaar later kan ook het publiek er gebruik van maken. Daarna wordt het aantal telegraaflijnen snel uitgebreid. In 1860 worden 200.000 binnenlandse telegrammen verzonden, in 1880 twee miljoen en in 1920 zes miljoen. Daarna neemt het aantal af door het toenemende gebruik van de telefoon.

Ondertussen in de...

Wederopbouw
Wederopbouw
1945-1960
Handen uit de mouwen en niet zeuren! Naoorlogse jaren van hard werken en sober leven...