Afstammingsreeks Jurjen Michiels - Jenny Arean

De verste verwatnt van Jenny Arean werd geboren in 1600.

I. Jurjen Michiels, deed belijdenis te Sneek 27 febr. 1600,  koperslager, schepen (1610-1619) en burgemeester (1620-1624) te Sneek, tr. 1e Jisk of Jetske; tr. 2e Sneek 21 maart 1619 Idke Pieters.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

II. Ds. Michiel Jurjens (Michael Georgii Staak), ged. Sneek 24 febr. 1611, student Franeker 1630, kandidaat 1633, predikant te IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 1634 tot 1669, lid van de synode van Friesland 1645, 1650 en 1658, deput. synodi 1666, correspondent naar de synode van Utrecht 1662, overl. IJsbrechtum april 1669, tr. 1e Sneek 10 jan. 1635 Fetje Steffens; tr. 2e 1638/39 Tytje Francisci (Wieringa), ged. Oosterend 20 sept. 1618, overl. IJsbrechtum 1657 (in de kraam), dr. van Franciscus Gualterus, predikant en Antje Henricus Blankema; tr. 3e na 1657 Bauckien Seerps.

III. Ds. Roelof (Rudolphus) Michielsz Staak, geb. IJsbrechtum maart 1651, student Franeker 1667, student Groningen 1671, predikant te Schalsum en Boer vanaf 1676 en te Minnertsga vanaf 1684, lid van de Friese synode 1690, 1701 en 1707, correspondent naar de synode van Groningen 1693,  overl. Minnertsga 18 maart 1721, tr. 1e Minnertsga 20 febr. 1687 Rinske Johans, overl. Minnertsga 12 maart 1690 (in de tweede kraam), dr. van Johannes Murks; tr. 2e Minnertsga 15 sept. 1695  Dieu(w)ke Gerlaci Koopmans, ged. Franeker 18 okt. 1663, overl. [1724], dr. van Gerlacus Hectors en Doedtie Dirx.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

IV. Ds. Titus Rudolphi Staak, geb. Minnertsga 14 aug. 1700, student 1721, predikant te Scherpenzeel vanaf 17 okt. 1723 en te Sint-Jacobiparochie vanaf 21 okt. 1736, lid van de synode 1729 en 1735, afgevaardigde van Het Bildt naar de Doelistenvergadering in Leeuwarden 1748,  overl. Sint- Jacobiparochie 4 juni 1759, tr. Vrouwenparochie 30 sept. 1731 Trijntje Gerbens Verlaan, geb. Vrouwenparochie 1712 [ged. Vrouwenparochie 5 juni 1712 als dr. van Gerben Rodmers en Trijntie Juriens].

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Dieuwke Titus Staak, geb. Sneek 22 april 1745, overl. ald. 11 juni 1796, tr. Sneek 15 sept. 1765 Jacob Baukes Feenstra, ged. Sneek 11 sept. 1735, steenkoopman en vroedsman te Sneek, overl. ald. 25 aug. 1796, zn. van Bauke Jacobs Feenstra en Elisabeth Born.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Elisabeth Feenstra, geb. Sneek 6 nov. 1777, overl. Sneek 29 febr. 1832, tr. Sneek 22 juli 1804 Sjouke Wybrens IJlstra, geb. Sneek 18 jan. 1778, uurwerkmaker, op 22 dec. 1822 dood uit het water gehaald, zn. van Wybren IJlstra, uurwerkmaker en Johanna Sjoerds Sankta.
 
Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Wybren IJlstra, geb. Sneek 4 okt. 1807, klokmaker, overl. Gaasterland 20 dec. 1890, tr.1e Sneek 1 okt. 1829 Josina Noyon van Rijgersma, geb. Cubaard 13 sept. 1810, overl. Sneek 31 maart 1844, dr. van Hendrik Elengs Rijgersma en Anna Gardingius; tr. 2e Lemsterland 1 sept. 1850 Antje Kramer, geb. Weener 1 sept. 1805, dr. van Tjabering Kramer, zilversmid en Klara Karolina Herbig, wed. van Gerret Jans Wolthuis.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VIII. Elisabeth Wijbrands IJlstra, geb. 12 jan. 1838, overl. Rotterdam 22 april 1901, tr. Lemsterland 13 nov. 1864 Wiebren Durks Seldenthuis, geb. Lemmer 3 juni 1840, overl. Rotterdam 14 okt. 1928, kuiper, zn. van Dirk Jans Seldenthuis en Janke Jans de Vries.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Jozina Seldenthuis, geb. Gaasterland 17 febr. 1866, overl. Breda 6 juli 1927, tr.1e  Rotterdam 7 nov. 1888 (echtscheiding ald. 8 maart 1897) Willem van der Noordt, geb. Rotterdam 18 dec. 1865, beeldhouwer (1897) en geldophaler, overl. Den Haag 3 dec. 1942, zn. van Johannes van der Noordt en Elizabeth Tulling; hij hertr. 1e Rotterdam 2 juni 1897 (echtscheiding) Agnes Francisca Hubertina Robat, geb. Oud Beijerland 15 maart 1871, dr. van Willem Frans Hubert Robat en Geertruida van Ingen; hij hertr. 2e Den Haag 10 mei 1916 Jeltje Brijker, geb. Franeker 5 nov. 1885, overl. Den Haag 18 dec. 1964, dr. van Reinder Brijker en Geertje Faber; tr. 2e Rotterdam 13 april 1898 Josephus Johannes Antonius van Werkhooven, geb. Gouda 18 juli 1870, assurantiebezorger, overl. Breda 26 nov. 1943, zn. van Petrus Johannes Hubertus van Werkhooven en Geertruida van den Berg, hij hertr. Breda 7 mei 1931 Martha van Haist, geb. Baiersbronn 6 juli 1898.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

X. Willem van der Noordt, geb. Rotterdam 23 april 1892, variété-artiest/caféhouder, overl. Den Haag 3 jan. 1972, tr. 1e Rotterdam 12 okt. 1921 (echtscheiding ald. 8 april 1938) Joanna Anna Edmunda Verhas, geb. Borgerhout (België) 5 aug. 1898, variété-artieste, overl. Amsterdam 14 juli 1975, dr. van Josephus Antonius Maria Verhas en Anna Cornelia Brückmann; tr. 2e Den Bosch 23 april 1945 Johanna Louise van Genk, geb. Breda 11 okt. 1917.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

XI. Joanna Jozina van der Noordt, geb. Rotterdam 17 dec. 1921, zangeres, tr. Amsterdam 13 mei 1942 (echtscheiding ald. 27 juni 1953) Theodorus Jacobus Klarenbeek, geb. Nieuwer-Amstel 14 juni 1918, dir. van een cabaret, grossier speelgoed, kelner, overl. Beverwijk 25 dec. 1983, zn. van Anthonius Petrus Klarenbeek en Jenneke Geertruida van Driel: hij hertr. Lindenthal (D) 7 jan. 1961 (echtscheiding Den Haag 31 juli 1980) Frieda Anna Charlotte Werner, geb. Lindenthal 17 dec. 1928.

Uit dit huwelijk ondermeer:
 
XII.
Joanna Jenneke Josepha Klarenbeek, geb. Lisse 4 okt. 1942.

tweebaans autosnelwegen

1931 - De Utrechtse ingenieur A. Mussert, de latere leider van de NSB, baart opzien met zijn brochure 'Vrije baan voor de toekomst'. Hij bepleit de aanleg van tweebaans autosnelwegen zonder gelijkvloerse kruisingen.

Ondertussen in de...

Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
1300-1555
De macht van de graafschappen en hertogdommen blijft toenemen, evenals de macht van het volk...