Afstammingsreeks Pieter Piersz Maelcote - Nelleke van der Krogt

De verste verwant van Nelleke van der Krogt was schout in het begin van de zeventiende eeuw.

I. Pieter Piersz Maelcote,  landbouwer op Maelcote in Wemeldinge, achtereenvolgens aldaar, ontvanger van de kerkmeesters 1596, schepen en Heilige Geestmeester 1600, ontvanger van de armen 1620 en schout 1612-1628, begr. Wemeldinge (op het koor) 14 juni 1628, tr. 1e Maijken Dignusse Mejonck, overl. Wemeldinge 19 nov. 1605, dr. van Dingenis Marijnisse Mejonck (Mejoux) en Forreke Foorts; tr. 2e Wemeldinge 15 mei 1614 Apollonia (Loonken/Leunken) Rochus (Roques), overl. Wemeldinge 19 juni 1616; tr. 3e Wemeldinge ca. 1619 Jacomijnken Pietersd  Bouwens (Verburgh), overl. Wemeldinge 15 mei 1668, dr. van Pieter Bouwens en Maijken (Maaike) Adriaansd Creke; zij hertr. Cornelis Marinisz Mejoncq.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

II. Cornelis Pieterszn Maelcote, overl. Wemeldinge voor 7 febr. 1681; tr. 1e Wemeldinge  Jacobmijnke Foortsdr, overl. Wemeldinge 28 juli 1649, dr. van Foort Christiaensz en Maijken Jacobsdr. Ram, tr. 2e Dingeken (Dingne) Huijbrechts, wed. van Huijbrecht Reijniersen en Claes Reijniersen.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

III. Pieter Corneliszn Maelcote, ged. [Wemeldinge 9 okt. 1642], overl. [Wemeldinge 18 sept. 1682], tr. Janneke Jansdr Ossewaarde, geb. Biezelinge, dr. van Jan Marinusse Ossewaarde en [Amarintia Cornelia Dijkwel]; zij hertr. Anthony Jansen Babekoo.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Jan Pietersz Maelcote,  diaken 1719-1720 en ouderling 1722-1724 te Borssele, overl. ald. sept. 1729, tr. Jacomijntien Slaeckwegh (Slaakwegt) geb. ’s-Heer Arendskerke 20 jan. 1686, dr. van Pieter Adriaansz Slaeckweg en Catalijntje Claesdr Ollestelle.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Pieter Jansz Maelcote, ged. Borssele 7 aug. 1718, overl. ’s-Heerenhoek voor 26 febr. 1780, tr. ’s-Heerenhoek 27 okt. 1742 Saertje (Sara) Marijnisse Hoogstraten, geb.
’s-Heerenhoek 25 okt. 1719, overl. na 1780, dr. van Marinus Adriaan Hoogstraten en Catelijntje Hendrikse Onderdijk.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Hendrik Mallekoote, geb. ’s-Heerenhoek 29 dec. 1747, dagloner, overl. Heinkenszand 25 juni 1815, tr. 1e Heinkenszand 8 dec. 1774 Petronella (Pieternella/Pieta) Haasdonk (Aasdonk), geb. Baarland 1 sept. 1743, dr. van Anthonij Haasdonk en Josijna Pieterse van de Linde; tr. 2e ’s-Heer Abtskerke (otr. ald. 23 dec. 1797) Apollonia (Plona) Bouwens, geb. Sinoutskerke 10 dec. 1760, overl. Heinkenszand 8 dec. 1820, dr. van Frans Bouwense en Jacomijntje Bartels de Vroe.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:
 
VII. Marinus Mallekoote, geb. Heinkenszand 11 dec. 1777, arbeider, overl. Borssele 30 okt 1842, tr. Borssele (betaald trouwgeld ald. 8 jan. 1803) Geertruid Moerdijk, geb.
’s-Heerenhoek 12 sept. 1777, overl. Borssele 5 juni 1831, dr. van Daniel Moerdijk en Magdalena Janse van de Schelde.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Apolonia Mallekoote, geb. Borssele 18 aug. 1814, boerenmeid, arbeidster, overl. Borssele 10 jan. 1862, tr. Borssele 12 mei 1836 Jan van Westen, geb. ’s-Heer Arendskerke 6 mei 1810, arbeider, overl. ’s-Heer Arendskerke 15 mei 1894, zn. van Pieter en Jacomina (Jacoba) Hoogstra(a)te(n).

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Pieternella van Westen, geb. Borssele 19 mei 1845, overl. Kapelle 30 mei 1887, tr. Borssele 17 jan. 1879 Marinus van de(r) Schraaf, geb. Ellewoutsdijk 21 maart 1844, veldarbeider, overl. Kloetinge 29 okt. 1919, zn. van Cornelis van de Schraaf en Antona de Booij de Vrieze en wedr. van Neeltje Josse. 

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Jan van der Schraaf, geb. Borssele 31 mei 1883, boerenknecht, overl. Goes 9 april 1954, tr. ’s Heerenhoek 18 febr. 1914 Pieternella de Vrieze, geb. Heinkenszand 13 sept. 1883, veldarbeidster, overl. Kloetinge 16 okt. 1956, dr. van Jacobus de Vrieze en Catharina Hannewijk.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Jacobus Marinus van der Schraaf, geb. Kloetinge 20 mei 1917, magazijnbediende, overl. Goes 29 jan. 1994, tr. Kloetinge 17 maart 1949 Johanna Jacoba Schot, geb. Vlissingen 6 maart 1915, overl. Goes 16 febr. 1998, dr. van Reinier Schot en Theresia Cornelia Peters, gescheiden echtgenote van Huibertus van der Sluis.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Pieternella Cornelia van der Schraaf (Nelleke van der Krogt), geb. Middelburg 29 jan. 1948.

structuralisme

1957 - Ontstaan van het Structuralisme. Deze architectonische stroming houdt zich bezig met de relatie tussen het openbare en het private doomein en gaat uit van repeterende modulen die verwerkt worden tot een heldere structuur - een methode die zeer geschikt is voor de toepassing van prefab-elementen. Bekende architecten van deze stroming: Aldo van Eyck (Burgerweeshuis Amsterdam, 1957-1960) en Herman Herzberger (Hoofdkantoor Centraal Beheer Apeldoorn, 1968-1972).

Ondertussen in de...

Napoleontische tijd
Napoleontische tijd
1797-1814
De Republiek wordt in 1795 door Franse troepen bezet...