Afstammingsreeks Michiel Jansz. van Mierevelt - Fleurien Dingemans

De verste verwant van Fleurien Dingemans werd geboren in 1567 en is niemand minder dan Michiel Jansz. van Mierevelt.

I. Michiel Jansz. van Mierevelt, geb. [Delft 1 mei 1567], portretschilder, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 30 juni 1641, zn. van [Jan Michielsen en Maria Cleophasdr van Medemblik], tr. 1e Delft 11 april 1589 Christina Pietersdr van der Pas, geb [Delft 21 febr. 1558],  dr. van [Pieter Gillisz en Geertruid Jansdr Voswinkel], begr. Delft (Nieuwe Kerk) 5 maart 1628; tr. 2e Delft 9 jan. 1633 Anna Huijssens, begr. Delft (Oude Kerk) 10 juni 1645, wed. van Cornelis Jans van Beest.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

II. Maria van Mierevelt, geb. Delft 27 jan. 1595, overl. ald. 26 febr. 1636, tr. Delft 1 juli 1629 Johan Dircxz van Beest, zich noemende van Beest van Eemskerck, geb. Delft 22 maart 1602, opperklerk te Schiedam 1621-1622, notaris te Schiedam 1622-1624, daarna te Delft 1624-1648, curator 1625-, landmeter 1627-, scheepsmeter 1631-, overl. ald 3 jan. 1648, zn. van Dirck Jansz en Margaretha Jansdr [van Ruyven], hij hertr. Delft 6 sept. 1637 Meinsje Cornelisdr van Driebergen, geb. [Rijnsburg] 14 jan. 1612, begr. Delft 10 aug. 1671, dr. van Cornelis Jansz en N.N.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Mr. Dirck Jansz Heemskerck van Beest, geb. Delft 26 mei 1634, veertigraad van Delft 1665-1672, havenmeester op Delfshaven 1667-1670, overl. ald. 12 juni 1685, tr. Delft 22 mei 1664 Geertruid Delff, geb. Delft 10 mei 1645, overl. ald. 24 jan. 1696, dr. van Jacob, portretschilder (ook een afstammeling van Van Mierevelt) en Anna van Hoogenhouck.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Mr. Jan Dirksz Heemskerck van Beest, geb. Delft 7 aug. 1674, j.u.d. Harderwijk 1696, fiscaal te Padang-1709, veertigraad van Delft 1712 tot overl., thesaurier 1715 tot overl., overl. ald. 25 dec. 1732, tr. Batavia 25 juni 1702 Emerentia de Winter, geb. [Brielle] 27 nov. 1683, overl. Delft 12 dec. 1742, dr. van Pieter Pietersz en Emma Adriaensdr Hopkoper.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Willem Cornelis Heemskerck van Beest, zich noemende van Heemskerck, geb. Delft 28 aug. 1723, officier inf. in Statendienst (1750-1759), laatst. luitenant -kolonel, raad 1764 tot overl. en schepen 1764-1765, 1770-1771, 1773-1774, 1779-1781, van Den Bosch, rentmeester-generaal der geestelijke goederen in de Meyerij ald. 1779 tot overl., overl. Den Bosch 18 juli 1782, tr. Oegstgeest 8 aug. 1751 Anthonia Petronella Elsevier, geb. Oegstgeest 10 febr. 1730, overl. Rotterdam 7 okt. 1799, dr. van Isaac Abrahamsz en Maria van Meel en wed. van Mr. Anthony Joansz des H.R. Rijksgraaf van Heemskerck.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Jan Dirk van Heemskerck, geb. Den Haag 13 mei 1752, officier inf. in Statendienst, équipagemeester admiraliteit op de Maze, raad 1781 tot overl. en schepen 1781-1782, 1785-1786 van Den Bosch, overl. Delft 11 jan. 1789, tr. Den Bosch 3 jan. 1773 Johanna Margaretha van Hanswijk, geb. Den Bosch 17 okt. 1747, overl. ald. 19 nov. 1783, dr. van Johannes en Johanna Maria Catharina Heyssel.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Jhr. Dirk van Heemskerck van Beest, geb. Den Bosch 19 maart 1779, officier marine 1794-, in Britse dienst 1795-, in Nederlandse dienst 1813-, luitenant-kolonel O.I.L. 1816, laatst. kapitein-ter-zee 1817-, haven en équipage-meester, monster-commissaris en divisiecommissaris der marine te Semarang, overl. Utrecht 8 dec. 1845,  tr. 1e Dublin 25 maart 1801 Elisabeth Bollingbroke, geb. Dublin 25 mei 1782, overl a/b van Z.M. Zoutman op de rede van Den Helder 29 okt. 1816, dr. van John en Elizabeth Catharine Hall, tr. 2e Semarang 21 febr. 1819 Johanna Jacoba Eckstadt, geb. Middelburg 11 juni 1799, overl. Semarang 8 juni 1821; tr. 3e Semarang 6 jan. 1822 Lucie Onno Zwiera van Ingen, geb. [27 maart 1796], overl. Kampen 24 juni 1870, dr. van Anthony Lucas en Elisabeth Louisa Heckers en wed. van Carl Wilhelm Amelung.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VIII. Jkvr. Catharina Elisabeth Margaretha van Heemskerck van Beest, geb. Lymington (Hants) 6 jan. 1802, overl. Vianen 21 aug. 1838, tr. Batavia 13 juni 1819 Benjamin Bischoff (R.M.W.O.3), geb. Den Haag 18 sept. 1787, officier inf. in Bataafse 1805-1806 en Hollandse 1806-1808 dienst, officier cav. in Hollandse 1808-1810 en Franse 1810-1811 dienst op Java, officier inf. in Nederlandse dienst 1814-, laatst. generaal-majoor en opperbevelhebber van het O.I.L. 1828 tot overl., overl. Tjiandjoer (Preanger regentschappen) 7 juli 1829, zn. van Benjamin en Catharina du Moulin.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Amalia Constantia Prudentia Bischoff, geb. Makassar 11 febr. 1825, overl. Lochem 6 okt. 1899, tr. Zwolle 31 okt. 1845 Franciscus Eduard Willet, geb. Amsterdam 11 aug. 1820, houtkoper, overl. Lochem 15 sept. 1908,  zn. van Cornelis Jacobus  en Johanna Sophia Christina Theodora Claasen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Elizabeth Catharina Margaretha Willet, geb. Diepenveen 4 mei 1849, overl. Hoorn 12 febr. 1927, tr. Lochem 3 jan. 1873 Rombout Numans, geb. Utrecht 4 maart 1835, officier van gezondheid O.I.L. (2e kl 1873), gepensioneerd 1877, overl. Den Haag 10 maart 1900,  zn. van Rombout en Meggelina (Megtelina) Moll.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Henriëtte Gesina Numans, geb. Sintang (Borneo) 15 aug. 1877, kunstschilderes, lerares tekenen en kunstgeschiedenis Kweekschool voor Meisjes te Haarlem, overl. Zeist 11 mei 1955, tr. Den Haag 1 dec. 1903 Waalko Jans Dingemans, geb. Lochem 16 juni 1873, ontvanger  directe belastingen, invoerrechten en accijnzen achtereenvolgens te Nieuwkoop, Aardenburg en Gorinchem (Buiten Gemeenten), lid gemeenteraad ald., kunstschilder en graficus, correspondent Monumentenzorg, overl. Haarlem 9 okt. 1925, zn. van Coenraad Johannes en Margaretha Froukea Roelfsema.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Ir. Pieter Hendrik Dingemans, geb. Nieuwkoop 25 juni 1910, bouwk. ing. stedebouwkundige, leraar Koninklijke Academie voor Bouwkunst te Rotterdam, architect Dienst Stadsontwikkeling gemeente Utrecht, directeur Architectenbureau voor Stedebouw Dingemans te Utrecht en Maastricht, lid raad van bestuur en voorzitter afdeling bouwkundig ingenieurs Koninklijk Instituut van Ingenieurs, districtscommissaris Bond van Nederlandse Architecten, lid schoonheidscommissies te Utrecht en Arnhem, lid adviescommissie voor beeldende kunst te Utrecht, overl. ald. 14 juli 1970, tr. 1e Haarlem 25 mei 1939 (door echtsch. ontb.) Marie de Bas, geb. Hedel 30 april 1913, dr. van Willem en Adriana Johanna Pieternella de Glopper, zij hertr. Den Haag 4 april 1967 Mr. Folkert Jan Beunke; tr. 2e Baarn 7 dec. 1954 Christina Johanna Jansen, geb. Homburg (Niederrhein) 6 nov. 1901, overl. Maartensdijk 24 febr. 1991, dr. van Heinrich en Maria Theresia Krohnen en gesch. echtgen. van Sije Bosch en wed. van Gerrit Pelleboer.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

XIII. Drs. Diderik Willem Pieter Dingemans, geb. Utrecht 24 okt. 1943, econ. drs., oud-marketing manager van Océ- Van der Grinten N.V. te Venlo, oud-directeur Lamérus Instrumenten B.V. te Utrecht, oud algemeen directeur Spruyt-Hillen B.V. ald, interim manager, tr. De Bilt 23 okt. 1971 Livia Christine van Nievelt, geb. Utrecht 20 dec. 1946, dr. van Mr. Marten Edsge en Sophia Wilhelmina van de Sande Bakhuyzen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIV. Fleurien Antoinette Dingemans, geb. Vilvoorde (België) 20 april 1973.

de eerse bh

1900 - De Reformbeweging introduceert de bustehouder. In 1912 krijgt Mary Phelps Jacob patent op een zachte bh, met een duidelijke en natuurlijke scheiding van de borsten.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...