Waterstaat in uniform

Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk, in 1810, voerde Napoleon een aantal ingrijpende hervormingen door om het land efficiënter te kunnen besturen.
Geuniformeerde ambtenaar van Rijkswaterstaat houdt toezicht op het werk (1810).
[klik voor vergroting]
Ook de Rijkswaterstaat ontsnapte niet aan de Franse regelzucht. De organisatie kwam onder toezicht van de Franse minister van Binnenlandse Zaken en de directeur-generaal van de Service des Ponts en Chauseés in Parijs.

De dienst werd op semimilitaire leest geschoeid en kreeg een hiërarchisch rangenstelsel met bijbehorende uniformen. Na de val van Napoleon werd de uniformplicht afgeschaft om in 1823 op aandringen van de ingenieurs zélf weer in ere te worden hersteld.

Zij wilden niet alleen herkenbaar zijn op het werk, maar zich ook onderscheiden van andere ambtenaren.

nieuwe scholen

1864 - In Delft wordt de Polytechnische School geopend. Dominee O. Heldring sticht in het Betuwse Zetten de eerste christelijke kweekschool voor meisjes.