Afstammingsreeks Johannes de Laet - Stephanie de Brauw

De verre verwant van Stephanie de Brauw is niemand minder dan Johannes de Laet.

I. Mr. Johannes de Laet, geb. [Antwerpen] tussen 5 sept. en 1 dec. 1581, student wijsbegeerte 1597 en rechten 1605 te Leiden verkreeg ‘letter of denization’voor Engeland 16 aug. 1604, vestigde zich aan het Rapenburg te Leiden 1610, koopman ald. (1612), participant VOC 1612, nam deel aan de synode te Dordrecht 1618-1619, bewindhebber WIC 1621-, bekend geograaf, werd poorter van Leiden 3 juni 1624, publiceerde over de oorspronkelijke bewoners van Amerika, West-Indië en de West-Indische Compagnie, participant (1/5e) kolonie Rensselaerswijck, overl. Den Haag, begr. Leiden (Pieterskerk) 15 dec. 1649, tr. 1e Londen (Austin Friars) 3 juli 1604 Jacobmijntje van Loor, ged. Londen (Austin Friars) 5 febr. 1587, overl. voor 1608, dr. van Sir Peter en Jacomijnken Teighbot; tr. 2e Leiden 7 mei 1608 Maria Boudewijns (van Berlicum), geb. Hamburg, begr. Leiden (Pieterskerk) 26 aug 1633, dr. van François Boudewijns alias van Berlicum en Jacqueline Chombart.

Uit het tweede huwelijk ondermeer    

II. Johanna de Laet, ged. Leiden 6 sept. 1623, woonde in 1644 op het Rapenburg te Leiden, samen met haar eerste echtgenoot, met attestatie van Leiden naar ‘Indië’ op 7 juni 1653, uitgeschreven, overl. Amsterdam 20 juli 1684 (begr. Leiden Pieterskerk 3 aug.), tr. 1e Leiden
(otr. 18 mei ) 1644 Johan de Hulter, geb. [Dordrecht], werd poorter van Den Bosch 27 sept. 1641, koopman ald. (1639, 1641), daarna te Leiden, werd poorter ald. 3 dec. 1649, vertrok mei 1653 met schip Graft naar Nieuw-Nederland, vestigde zich te Rensselaerswijck, kocht van de Indianen 500 morgen land te Esopus, oprichter steenoven en pannenbakkerij, lid gerecht van Rensselaerswijck, overl. (kort na juli 1655; voor 4 april 1656), zn. van Mattheus Pauwelsz en Beatris Woutersdr Snoeck en wedr.  van Alida Kuysten; tr. 2e Nieuw-Amsterdam 9 maart 1659 Hieronymus Ebbingh, geb. Hamburg 31 jan. 1614, werd groot-burger van Nieuw-Amsterdam 1658, schepen van Nieuw-Amsterdam 1659, 1661, 1673, kerkvoogd 1666, 1667, 1670, diaken 1672, legde eed van trouw aan Engeland af 1664, vestigde zich omstreeks 1676 te Amsterdam, overl. ald. 13 febr. (begr. Vreeland 18 febr.) 1691, zn. van Albrecht en Francyna de la Croix.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

III. Maria Ebbingh, geb. New York 26 juni 1666, begr. Rosmalen 25 sept. 1728, tr. Amsterdam 22 juli 1698 Ds. Hermannus Gerbade, geb. Bremen 26 okt. 1667, legerpredikant bij het regiment van baron Van Heeckeren 1693-, garnizoenspredikant te Sint Truiden 1693-1694, adjunct-predikant te Den Bosch 1694-1696, ger. predikant te Rosmalen en Empel 1696-1709, overl. Den Bosch 14 nov. 1736, zn. van Ds. Hermannus en Elisabeth Uythoff.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Hieronymus Gerbade, ged. Rosmalen 5 aug. 1703, raad en schepen van Den Bosch, begr. ald. (Grote Kerk) 17 mei 1766, tr. Tilburg 18 juni 1731 Alida de Jong, geb. Son ca. 1708, overl. Den Bosch 6 nov. 1760.

Uit dit huwelijk ondermeer:


V. Hermannus Gerbade, ged. Den Bosch (Grote Kerk) 20 nov. 1736, raad en schepen van Den Bosch, overl. ald. 1 dec. 1798, tr. 1e Amsterdam 4 april 1762 Hester Emerentia Marcus, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27 sept. 1733, overl. Den Bosch 12 mei 1772, dr. van Rudolph Marcus en Elizabeth van der Nolk; tr. 2e Rosmalen 13 dec. 1772 Agatha van Heurn, ged. Den Bosch (Grote Kerk) 15 aug. 1747, overl. ald. 12 maart 1805, dr. van Anthony van Heurn en Anna Maria de Gijselaar.

Uit het tweede  huwelijk ondermeer:

VI. Alida Gerbade, geb. Den Bosch 22 febr. 1778, overl. Den Haag 11 april 1829, tr. Den Bosch 30 sept. 1805 Jhr. Mr. Engelbert de Gijselaar, ged. Gorinchem 5 april 1761, lid raad 1780-1788 en schepen 1784, 1787 van  Gorinchem, hoogheemraad van Schieland (1831), overl. Den Haag 12 juli 1836, zn. van Mr. Nicolaas de Gijselaar en Johanna Maria van Borcharen, wedr. van Cunira Cornelia Hubert.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Jkvr. Alida Engelina de Gijselaar, geb. Den Haag 6 nov. 1815, overl. ald. 1 nov. 1873, tr. Den Haag 31 mei 1837 Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw (G.E.K.), geb. Zierikzee 24 april 1810, jur.dr. Leiden 1834, advocaat te Den Haag (1837), subst.-officier, vervolgens officier van justitie 1861- te Den Haag, lid raad 1843-1851, lid gemeenteraad 1851-1859 ald., lid Prov. Staten van Zuid-Holland 1850-1853, lid Eerste Kamer 1850-1853 en Tweede Kamer 1853 tot overl. der Staten-Generaal, overl. Haarlem 17 jan. 1874, zn. van Jhr. Mr. Willem Maurits en Jkvr. Eva Maria van Breugel.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw (R.N.L., O.O.N.), geb. Den Haag 27 aug. 1849, jur. dr. Leiden 1871, advocaat en procureur te Den Haag 1871-, rijksadvocaat 1888-, rechtsgeleerd adviseur van het Huis van Koningin Wilhelmina 1891-, hofraad, directeur Bataafsche Brandwaarborg-Mij. van 1806, lid gemeenteraad Den Haag 1881-, overl. Baarn 15 nov. 1919, tr. Utrecht 27 mei 1875 Jkvr. Adriana Margaretha van Doorn, geb. Utrecht 8 mei 1850, overl. Baarn 2 dec. 1918, dr. van Jhr. Elisa Cornelis Unico en Rudolphine Weerts.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Jhr. Mr. Albert Karel Cornelis de Brauw (R.N.L., C.O.N.), geb. Den Haag 10 maart 1884, advocaat en procureur 1908-, plv. rijksadvocaat, lid raad van toezicht en discipline van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad, voorzitter Ned. Advocatenvereniging, directeur Bataafsche Brandwaarborg-Mij van 1806, lid Prov. Staten van Zuid-Holland 1927-1936, overl. Den Haag 12 mei 1959, tr. Olst 22 juni 1911 Jkvr. Marie Teding van Berkhout, geb. Deventer 12 aug. 1886, overl. Den Haag 11 aug. 1975, dr. van Jhr. Mr. Pieter Jan Willem en Louise van Hoboken.

Uit dit huwelijk ondermeer:


X. Jhr. Nicolaas Engelbert de Brauw (R.O.N.), geb. Den Haag 5 dec. 1914, kolonel art., landmacht-, tevens marine- en luchtmacht-attaché te Helsinki en Ankara, land- en luchtmacht-attaché te Bagdad en Teheran, kunstschilder, overl. Den Haag 20 juli 1987, tr. Singapore
1 maart 1946 Mary Edith Eleonore Dobson, geb. Salatiga (Midden-Java) 24 sept. 1927, dr. van Harry Farquahart en Jeanne Johanne Eugénie Breur.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Jhr. Drs. Harry Albert Nicolaas de Brauw, geb. Batavia 3 maart 1947, econ. drs., adjunct-directeur Ned. Middenstandsbank te Amsterdam, res. kapitein art., tr. Wassenaar 15 mei 1982 Emilie Danielle van Kempen, geb. Den Haag 5 okt. 1953, dr. van Emile Hubert en Margaretha Jacoba Johanna Boissevain.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Jkvr. Stephanie Marga Eleanor de Brauw, geb. Den Haag 8 sept. 1984.

overloopgemeenten

1970 - Veel grote steden concentreren hun beleid op de bouw van ‘slaapsteden’: grote aantallen betaalbare woningen op aanvaardbare afstand van de grote steden. Zoetermeer, Nieuwegein en Purmerend zijn voorbeelden van deze ‘overloopgemeenten’.

Ondertussen in de...

Prehistorie
Prehistorie
Tot 57 v. Chr.
Met prehistorie verwijst men naar een tijdperk waarover geen geschreven bronnen bekend zijn...