Afstammingsreeks Willem van Oranje - Johanna Goedman

De verre verwant van Johanna Congo Lowango is niemand minder dan Willem van Oranje!

I. Willem I de Zwijger
graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, werd in 1544 (door het overlijden van zijn neef René) prins van Oranje, heer van Breda, de Lek, Steenbergen, Sichem, Diest, Herstal, Grimbergen, Rumpst, Zundert, Gageldonck, Assche, burggraaf van Antwerpen, enz. Met deze goederen werd hij 23 jan. 1545 door de keizer beleend. Voorts erfde Willem I van René talloze heerlijkheden in Bourgondië en verwierf hij later door koop de markiezaten van Veere en Vlissingen, ridder Gulden Vlies 1555, was stadhouder van Holland , Zeeland en Utrecht, lid van de Raad van State en na 1567 leider van de opstand tegen Spanje, de Vader des Vaderlands. Willem I,  geb. Dillenburg 24 april 1533, vermoord te Delft 10 juli 1584, zoon van Willem I (de Rijke) en Juliana gravin van Stolberg,  tr. 1e Buren 8 juli 1551 Anna van Egmond, gravin van Buren, Leerdam en Lingen, vrouwe van Borselen, IJsselstein, Grave, St. Maartensdijk, Kortgene, Crandendonck, Odijk  geb. Grave maart 1533, overl. Breda 24 maart 1558, dr. van Maximiliaan en Françoise de Lannoy, vrouwe van Santes, Rollaincourt en Boulers; tr. 2e Leipzig 24 aug. 1561 (dit huwelijk werd in 1571 ontbonden) Anna, prinses van Saksen, geb. 23 dec. 1544, overl. Dresden 18 dec. 1577, begr. Meissen, dr. van keurvorst Maurits en Agnes, landgravin  van Hessen; tr. 3e Brielle 12 juli 1575 Charlotte de Bourbon, geb. 1546/47, abdis van Jouarre (1559-1572), overl. Antwerpen 5 mei 1582, dr. van Lodewijk de Bourbon, hertog van Montpensier en Jacqueline de Longwy, gravin van Bar-sur-Seine; tr. 4e Antwerpen 12 april 1583 Louise de Coligny, geb. Châtillon-sur-Loing 23 sept. 1555, overl. Fontainebleau 13 nov. 1620, dr. van Caspard II, graaf de Coligny en Charlotte de Montfort-Laval,  weduwe van Charles de Téligny.

Uit het tweede huwelijk ondermeer: 

II. Maurits, geb. Dillenburg 13 nov. 1567, overl. Den Haag 23 april 1625, ongehuwd. Hij studeerde 1583 in Leiden, was stadhouder en kapitein-generaal van Holland en Zeeland 1585-1625 en na 1590 ook van Utrecht , Gelderland en Overijssel. Hij veroverde in 1586 Axel, in 1590 Breda, in 1591 Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst en Nijmegen, in 1592 Steenwijk (waar hij een kogel in zijn wang kreeg) en Coevorden, in 1593 Geertruidenberg en in 1594 Groningen. Hij won de slagen bij Turnhout (1597) en Nieuwpoort (1600), veroverde in 1602 Grave en in 1604 Sluis en werd de grootste veldheer van zijn tijd. In de jaren 1609-1614 mengde hij zich in de Guliks-Kleefse opvolgingskwestie, na 1617 was hij hoofd der contra-remonstranten. Tenslotte werd hij in 1620 ook stadhouder in Groningen en Drenthe. Op 25 mei 1600 erfde hij het graafschap Meurs van gravin Walpurgis, die kinderloos overleed. Op 27 juni 1609 sloot hij een verdelingsverdrag met zijn broers, waarbij hem o.a. Willemstad en Lingen toevielen. In 1618 erfde hij het prinsdom Oranje, de baronie van Breda, de graafschappen Buren en Leerdam en andere  bezittingen van zijn oudste broer Philips Willem. Maurits was ongehuwd maar had wel een aantal relaties, o.a. met Margaretha van Mechelen, geb. ca. 1581, overl. Den Haag 17 mei 1662, dr. van Cornelis Berthout, schepen te Lier (tegenwoordig België) en Barbara van Nassau.

Uit deze relatie ondermeer:

III. Willem, bastaard  van Nassau, heer van de Lek, geb. ca. 1601, voerde in 1620 ter ondersteuning van de Winterkoning 600 man naar de Palts, werd in 1622 gewond bij de verdediging van Bergen op Zoom, 18 juni 1625 luitenant-admiraal, sneuvelde  bij Groenlo 18 aug. 1627, tr. Sluis 4 april 1627 Anna van der Noot, vrouwe van Hoogwoud en Aartswoud, overl. vóór of in  1642, dr. van Karel, kapitein der lijfwacht van prins Maurits en gouverneur van Sluis en Anna  Manmaker.(Anna hertr. Den Haag (eerste afk. 30 nov.)1631 Philips Jacob des H.R. Rijksbaron van den Boetzelaer, heer van Asperen, kapitein inf. (1628), in de Ridderschap van Holland 1633-, raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1633, ter Admiraliteit op de Maze 1635, gecommitteerde Raad van State 1641 tot overl. (overluid Den Haag 3 mei) 1652, zoon van Wessel des H.R. Rijksbaron van den Boetzelaer en Amélie van Marnix). Voordat Willem met Anna van der Noot huwde,  had hij een  relatie met Barbara Cocx Augustijnsdr, Zij tr. 1e Cornelis Gerrits van Teteringen en 2e (otr. Den Haag 30 jan. 1639) Caspar Jutphaes, van Utrecht, vendrig en later luitenant in de compagnie van Bylandt, weduwnaar van Maertge Mathijs. Barbara overleed na 9 sept. 1681.

Uit deze relatie:

IV. Willem, jonker van Nassau, geb. ca. 1620, soldaat onder de compagnie van kapitein Percheval 1 febr. 1657, kamerling 1661, overl. Den Haag na 9 sept. 1681, tr. ca. 1650 Geertruyt Hendriks Mulder, geb. ca 1629, overl. Den Haag (beluid 17 april 1719).

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Alida van Nassau, geb. 1661, overl. Den Haag (aang. 9 juli 1742  pro deo), tr. ald. (otr. 17 febr.) 1686 Jan Wijnants, uit Maastricht, kamerbewaarder der Haagse weeskamer, overl. Den Haag (aang. 2 april 1739).
 
Uit dit huwelijk ondermeer

VI. Hendrina Wijnants (Heyndrina Weynants), ged. Den Haag (Grote Kerk) 9 nov. 1687, overl. ald. (aang. pro deo, 8 aug. 1757, subiet overl., vervoerd naar Rijswijk), tr. Loosduinen  (ger.) 18 aug. 1720 Henricus Lambertus Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Nobelstraat) 26 nov. 1698, overl. Den Haag (aang. 8 maart 1759), overl. aan `teering en het water`, zoon van Andreas en Cornelia Maria Cramers.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Philippus Joannes Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Casuariestraat) 8 april 1731, begr. Den Haag, Eikenduinen 3 juli 1807, overl. aan `verval van krachten`, tr. Den Haag (r.k. Spaansche Kapel) 5 juni 1757 Adriana Mon(n)ier, ged. Den Haag (r.k. Kerk Oude Molstraat) 3 sept. 1736, overl. Den Haag (aang. 7 dec. 1787, pro deo), overleden aan bloedspuwing, vervoerd naar Eikenduinen, dr. van Adrianus  en Alida van Coolen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Jacobus Adrianus Henricus Simonis, ged. Den Haag (RK) Kerk Oude Molstraat 9 dec. 1765, goud- en zilverwerker, overl. Den Haag 11 aug. 1834, tr. Catharina Louisa Martijn (Sober, Martin) ged. Den Haag (Grote kerk) “onegt” 23 maart 1766, overl. ald. 28 sept. 1830, dr. van Johannes (Jan Baptist) Martijn en Sara Louise Sobré (Sara Louisa Soubrie).

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Hendrik Frederik Simonis, ged. Den Haag (r.k. Kerk Oude Molstraat) 15 juli 1795, tapper (1815), winkelier (1835), juwelier (1850), overl. Den Haag 17 febr. 1852, tr. 1e Den Haag 12 april 1815 Johanna Smulders, ged. Den Haag (r.k. Kerk Assendelftstraat)  2 mei 1797, overl. ald. 30 aug. 1834, dr. van Joannes  en Maria van Rooyen; tr. 2e Den Haag 11 febr. 1835  Cornelia Maria van der Loos, ged. Den Haag (r.k. Kerk Casuariestraat) 23 sept. 1797, winkelierster (1835), overl. Den Haag 8 jan. 1873, dr. van Wilhelmus en Petronilla van Leeuwen, weduwe van Jacobus van Swet.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

X. Elisabeth Simonis, geb. Den Haag 9 okt. 1821, overl. ald. 28 febr.1883, tr. Den Haag 10 juli 1850 Franciscus Jansen, geb. Den Haag 3 juli 1830, schoenmaker (1850), metselaar (1883), overl. Den Haag 31 juli 1910, zn. van Pieter Jansen en Maria Stieker.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Hendrik Frederik Jansen, geb. Den Haag 16 nov. 1848, werd bij het huwelijk van zijn moeder gewettigd, smid, overl. Den Haag 21 april 1912, tr. 1e Den Haag 20 sept. 1871 Elisabeth de Jager, geb. Den Haag 14 juli 1846, overl. ald.  19 aug. 1879, dr. van Ludovicus Machiel de Jager en Sophia Petronella van den Berg; tr. 2e Den Haag 18 aug. 1880 Cornelia Wilhelmina van Beek, geb. Den Haag 28 aug. 1858, overl. ald. 21 febr. 1928, dr. van Martinus van Beek en Maria Rausch.
 
Uit het eerste huwelijk ondermeer:

XII. Sophia Margaretha Jansen, geb. Den Haag 3 juli 1874, overl.  ald.15 febr. 1913, tr. Den Haag 30 mei 1894 Gerardus Congo Lowango, geb. Rotterdam 15 juli 1857, milicien bij het 4e regiment infanterie (1883), koffiehuishouder (1887),  smid (1894), magazijnknecht (1921), arbeider (1926), overl. Den Haag 1 febr. 1936, gescheiden echtgenoot van Henriette Josina Klara Catharina Geneste, zn. van Nicolaas Christiaan Congo Lowango en Maria Tresia Philipse.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Nicolaas Johannes Petrus Congo Lowango, geb. Den Haag 6 okt. 1901, metaaldraaier, leerling-machinist N.S., kelner te Den Haag (1928), bootwerker te Rotterdam (1934-1936),  overl. Den Haag 2 nov. 1963, tr. Den Haag 9 nov. 1921 Wilhelmina Jacoba van de Vrande, geb. Amsterdam 22 maart 1902, naaister, dameskapster, overl. Den Haag 18 jan. 1978, dr. van Johannes Josephus van de Vrande en Elisabeth Johanna Petronella Bonel.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIV. Johanna Josephina Congo Lowango, geb. Rotterdam 15 aug. 1936, tr. Den Haag 23 juli 1958 W.P. Goedman.
 

nieuwe onderwijswet

1857 - Een nieuwe Onderwijswet stelt voor de lagere school de vakken lezen, schrijven, rekenen, vormleer, Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur en zingen verplicht. De wet opent tevens de mogelijkheid tot instellingen voor meer uitgebreid lager onderwijs. Op deze MULO’s worden, behalve de lagere-schoolvakken, ook moderne talen, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek en (voor meisjes) handwerken onderwezen.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...