Afstammingsreeks Caspar van Baerle (Barlaeus) - Jorit Kalt

De verre verwant van Jorit kalt is niemand minder dan Casper van Baerle, ofwel Barlaeus.

I. Caspar van Baerle (Casparus Barlaeus), geb. Antwerpen 12 febr. 1584, med. doctor, hoogleraar te Leiden 1618- ‘19 en te Amsterdam sedert 1632, letterkundige, als Latijns dichter en als redenaar verwierf hij zich grote bekendheid, overl. Amsterdam 14 jan. en begr. ald. (Nieuwe Kerk) 18 jan. 1648, zn. van Caspar van Baerle en Cornelia Eerdewijns, otr. Rotterdam 21 sept. 1610 Barbara Sayon, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 22 juni 1635.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Susanna van Baerle, geb. Leiden 20 jan. 1622, begr. Amsterdam 16 juli 1674, tr. Amsterdam (pui otr. 23 aug.) 1652 Gerard Brandt, ged. Amsterdam 28 juli 1626, remonstrants predikant te Nieuwkoop 1652, Hoorn 1660 en Amsterdam 1667-1685, dichter en geschiedschrijver, overl. op reis naar Rotterdam 11 okt. 1685, begr. in de Franse kerk ald.,  zn. van Gerardt Brandt en Neeltje Jeroens, hij hertr. Den Haag (pui otr. Amsterdam  20 juni) 14 juli 1675 Catharina van Sorgen, ged. Den Haag (rem.) 4 dec. 1650, dr. van Leendert van Sorgen en Maria Hoeckgeest.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Cornelia Brandt, geb. [Hoorn 7 maart1666], begr. Rotterdam 25 juni 1738, tr. 1e (otr. Rotterdam 13 nov.) 1683 Frans de Haes, j.m. van Rotterdam; tr. 2e Rotterdam 20 febr. 1696 Mr. Reynier (Regnerus) Leers, ged. Rotterdam 17 nov. 1654, boekdrukker, raad en schepen van Rotterdam, [overl. Parijs 14 nov.  1714], zn. van Arnold (Arnout) Leers en Johanna (Jannetje) van Berckel.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

IV. Johanna Leers, vrouwe van Tienhoven, ged. Rotterdam 6 febr. 1697, begr. ald. (Grote Kerk) 17 dec. 1765, tr. Rotterdam 30 sept. 1723 Mr. François van der Hoeven, heer van Tienhoven, ged. Rotterdam 31 aug. 1685, adviseur voor het Hof van Holland, directeur Mij van Assurantie, Disconteering en Beleeningen 1750-65, kassier van de Wisselbank, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 7 dec. 1765, zn. van Dirk van der Hoeven en Maria Hennequin.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Maria van der Hoeven, ged. Rotterdam (rem.) 8 mei 1730, begr. ald. (Grote Kerk) 11 dec. 1798, otr. Rotterdam 6 juli 1752 Jan van Vollenhoven, geb. Rotterdam 16 okt.1723, koopman en touwslager, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 18 juli 1770, zn. van Cornelis van Vollenhoven en Anna van Ingen en wedr. van Francina van der Wallen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Cornelis van Vollenhoven, ged. Rotterdam 16 sept. 1753, comm. van assurantie, averijen en zeezaken, lid municipaliteit en commissie der financiën, tresorier, raad, vroedschap, rekenmeester, burgemeester en wethouder ald., lid Prov. St. van Zuid-Holland,  overl. Rotterdam 22 dec.1835, tr. Rotterdam 9 mei 1773 Johanna Bosch, geb. Rotterdam 25 maart 1754, overl. ald. 31 okt. 1835, dr. van Salomon Bosch en Geertruida van den Hoek.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Johanna van Vollenhoven, geb. Rotterdam 23 juni 1781, overl. Amsterdam 11 jan. 1865, tr. Rotterdam 24 okt. 1802 Jacob Marinus Reynvaan, geb. Middelburg 16 jan. 1777, lid fa. Reynvaan & Co. te Amsterdam, overl. ald. 21 maart 1854, zn. van Apollonius Johannes Reynvaan en Maria Johanna Caarten.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Dr. Joannes Reynvaan, geb. Amsterdam 13 mei 1812, med. doct., geneesheer ald., overl. Amsterdam 24 okt. 1857, tr. Amsterdam 13 mei 1843 Johanna Portielje, geb. Amsterdam 25 aug. 1818, overl. ald. 24 okt. 1887, dr. van Pieter Portielje en Clara van Aken.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Johannes Reynvaan, geb. Amsterdam 16 sept. 1852, directeur stoommeelfabriek “De Weichsel” en lid Kamer van Koophandel te Amsterdam, overl. Haarlem (wonende Aerdenhout) 29 okt. 1936, tr. Amsterdam 13 nov. 1879 Petronella Christina Kool, geb. Amsterdam 22 febr. 1859, overl. Aerdenhout (Bloemendaal), 11 mei 1925, dr. van Mr. Jacob Hendrik Willem Kool en Clara Portielje.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Jenny Reynvaan, geb. Amsterdam 15 aug. 1880, overl. Amersfoort 2 nov. 1963, tr. Overveen (Bloemendaal) 22 aug. 1907 Prof. Dr. Willem Marius Docters van Leeuwen (R.N.L.), geb. Batavia 16 maart 1880, phil. doct., oud-dir. H.B.S. laatst te Bandoeng, oud-dir.  Plantentuin te Buitenzorg, bijz. hoogl. Tropische Plantenkunde Gem.Univ. te Amsterdam, overl. Leersum 25 febr. 1960, zn. van Willem Joannis Julius Docters van Leeuwen en Maria Johanna Gerrardina Vogelpoot.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Johannes Docters van Leeuwen, geb. Karang Tempel (Semarang) 2 april 1911, veearts te Drumpt en later te Wamel, overl. West Maas en Waal 2 febr. 2005, tr. 1e Utrecht 8 mei 1941 (echtsch. ald. 18 aug. 1942) Constance Platte, geb. Ermelo 1 juli 1912; tr. 2e Utrecht 21 okt. 1942 Maria Wilhelmina ten Broek, geb. Tiel 20 nov. 1913, dierenarts, overl. Wadenoijen 17 juli 1953, dr. van Meindert ten Broek en Cornelia Alberta Maria Birkhoff; tr. 3e Wamel 26 nov. 1980 Maria Wilhelmina Haagsman, geb. Heerlen 19 febr. 1925.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

XII. M. Doctors van Leeuwen, tr. A.H. Kalt.

Uit dit huwelijk ondermeer:
 

XIII. Jorrit Kalt, geb. 19 februari 1973.

eerste kookschool

1887 - In Den Haag wordt de eerste kookschool van Nederland geopend. Ze is bestemd voor huisvrouwen en dienstboden. Aanleiding tot de oprichting is een onderzoek waaruit blijkt dat het met de voedingsgewoonten van de arbeiders treurig is gesteld.

Ondertussen in de...

Koninkrijk
Koninkrijk
1814-1914
Na de val van Napoleon wil het Congres van Wenen de oude orde in Europa herstellen...